ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – Имовинско правни послови

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Градска управа града Смедерева
Број : 02 – 85/2023-09
Датум: 25.4.2023. године
С М Е Д Е Р Е В О

На основу чланова 4. 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бро: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020– др. закон  и 123/2021-др. закон), члана 3. и 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016 и 12/2022) и Решења вд начелника Градске управе града Смедерева о попуњавању радног места интерним конкурсом, број: 111-14/2023-09 од 19.4.2023. године,

            вд начелника Градске управе града Смедерева  оглашава

                 ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I           Орган у коме се радно место попуњава интерним конкурсом:

            Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1,                            11300 Смедерево. 

II         Радно место које се попуњава интерним конкурсом:

            Под редним бројем 198. Имовинско правни послови у Одељењу за имовинско правне и комуналне послове, 1  извршилац, у звању саветник .   

III        Опис послова радног места:

            Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-170/2022-09 од 9. септембра 2022. године, број: 02-1/2023-09 од 16.1.2023. године, број: 02-39/2023-09 од 31.3.2023. године и број: 02-72/2023-09 од 18.4.2023. године, за радно место под редним бројем  198. Имовинско правни послови,  у звању саветник:

Опис послова: Води управни поступак и израђује решења која се односе на експропријацију ради привођења земљишта урбанистичкој намени у складу са утврђеним јавним интересом, води управни поступак и израђује решења која се односе на пренос права на непокретностима у државној или друштвеној својини на другог носиоца права на непокретности у друштвеној или државној својини (административни пренос), води управни поступак и израђује решења која се односе на установљавање права службености, води управни поступак за споразумно одређивање накнаде за експроприсане непокретности, води управни поступак и израђује решења о поништају или измени правноснажног решења о експропријацији и административном преносу, све у складу са законом којим се уређују послови експропријације, води управни поступак и израђује решења о одређивању земљишта за редовну употребу објекта и израђује предлоге аката надлежном органу Града за давање сагласности за установљавање права службености на земљишту у јавној својини Града, све у складу са Законом о планирању и изградњи, води управни поступак и израђује акте поводом захтева за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду у складу са Законом, обавља стручне и административне послове за потребе комисија везане за доношење решења по Закону о пољопривредном земљишном фонду, израђује извештаје и информације из имовинско-правне области органима Града, сарађује са градским и државним правобранилаштвом, судовима, надлежним министарствима и другим органима и организацијама. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

           Компетенције за обављање послова радног места су:

          Понашајне компетенције ( управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет).

         Опште функционалне компетенције (организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у Републици Србији, дигитална писменост  и пословна комуникација).

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада

        1) стручно-оперативни послови – области знања и вештина (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података;  технике обраде и израде прегледа података;  методе анализе и закључивања о стању у области; поступак израде стручних налаза;

 методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција;  технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката; облигациони односи;имовинско-правни послови) и   

        2) управно-правни послови – области знања и вештина (општи управни поступак; правила извршења решења донетих у управним поступцима; управни спорови, извршење донетих судских пресуда; пракса/ставови судова у управним споровима).

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место

  1. Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа

– области знања и вештина

( Статут града Смедерева, Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини, Одлука о коришћењу јавних површина на теериторији града Смедерева, Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Смедерева, Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта),

       2) Прописи из делокруга радног места – области знања и вештина

( Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закона о планирању и изградњи, Закон о промету непокретности, Закон о општем управном поступку, Закон о оснoвама својинско-правних односа, Закон о експропријацији, Закон о претварању права коришћења у право својине на земљишту уз накнаду, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давању у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених поднуда, Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности)

          3) Софтвери (посебни софтвери неопходни за рад на радном месту) -Јединствени регистар непокретности и портфолио имовине у јавној својини ЈЛС.

IV        Право учешћа на интерном конкурсу:

            На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Градској управи града Смедерева.

            Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници  Градске управе града Смедерева у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

V         Услови за кандидата:

  1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;
  2. стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
  3. положен државни стручни испит;
  4. најмање три године радног искуства у струци;
  5. да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  6. да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

VI       Стручне  оспособљености, знања и вештине, односно потребне компетенције које      се проверавају у изборном поступку

                        Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама

            локалне самоуправе при запошљавању свим кандидатима су под једнаким условима доступна

            сва радна места. Избор кандидата заснива се на стручној оспособљености знању и

            вештинама, односно провери компетенција.     

           Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада, провераваће се усмено путем симулације.         

           Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, провераваће се усмено путем симулације.         

          Софтвери (посебни софтвери неопходни за рад на радном месту), провераваће се усмено путем симулације.         

VII      Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

            Уз потписану пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству прилажу се:

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио, са којом стручном спремом  и у ком звању;

           3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту могу доставити уверење о положеном правосудном испиту) ;

            5. извод из матичне књиге рођених;

            6. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

            7. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса);

            8. решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је службеник нераспоређен;

            9.  доказ о испуњености услова за напредовање ( решења о оцењивању).

            Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

            Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

            Прилог: Образац 1 – Изјава

            Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

            Образац изјаве  објављен је уз интерни конкурс за попуњавање радног места.

VIII     Место рада:

            – Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

IX        Рок за подношење пријава

            Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији односно  на огласној табли Градске управе града Смедерева и почиње да тече од 26.4.2023. године а истиче 3.5.2023. године.

X         Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу

              – Биљана Станисављевић, телефон: 026/672-724, локал 1613,                                              

e-mail: biljana.stanisavljevic@smederevo.ls.gov.rs

XI        Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс

          Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком “Конкурсној комисији за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

XII      Пријава на конкурс садржи:

           Име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

         Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – Изјава, достављају са назнаком

 „ Конкурсној комисији за интерни конкурс“, у затвореној ковери на којој се наводи ознака “не отварати“.

XIII     Изборни поступак:

          Изборни поступак спроводи Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса коју је именовао вд начелника Градске управе града Смедерева.

          Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, биће одбачене.

          Након што протекне рок за подношење пријава на интерни конкурс, Kонкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места  доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак. Кандидати се обавештавају  и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем. Кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка. Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера посебних функционалних компетенција и завршни интервју са комисијом. У свакој фази врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одеђено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

        Провера ће биће обављена у просторијама Градске управе града Смедерева, у Смедереву, Улица Омладинска број 1.

            У изборном поступку Kонкурсна комисија  оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине односно компетенције кандидата које су наведене у интерном конкурсу и на начин који је наведен у интерном конкурсу.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом интерном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Датум оглашавања: 25.4.2023. године   

ВД НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 Горан Милентијевић


Документа за преузимање


Изаберите језик »
Skip to content