ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – Комунални инспектор II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Градска управа града Смедерева
Број : 02 – 83/2023-09
Датум: 25.4.2023. године
С М Е Д Е Р Е В О

На основу чланова 4. 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020– др. закон  и 123/2021-др. закон), члана 3. и 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016 и 12/2022) и Решења вд начелника Градске управе града Смедерева о попуњавању радног места интерним конкурсом, број: 111-12/2023-09 од 19.4.2023. године,

            вд начелника Градске управе града Смедерева  оглашава

                 ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I           Орган у коме се радно место попуњава интерним конкурсом:

            Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1,                            11300 Смедерево. 

II         Радно место које се попуњава интерним конкурсом:

            Под редним бројем 145. Комунални инспектор II у Одељењу за инспекцијске послове, 2  извршиоца, у звању саветник.   

III        Опис послова радног места:

            Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-170/2022-09 од 9. септембра 2022. Године, број: 02-1/2023-09 од 16.1.2023. године, број: 02-39/2023-09 од 31.3.2023. године и број: 02-72/2023-09 од 18.4.2023. године, за радно место под редним бројем 145. Комунални инспектор II,  у звању саветник:   

Опис послова: Врши котролу и инспекцијски надзор у поступку примене Закона о комуналним делатностима, одлука Скупштине града, закључака градоначелника града, закључака Градског већа; води управни поступак и доноси решења, закључке о извршењу решења, покреће прекршајни поступак, издаје прекршајни налог сходно одредбама ЗУП-а и Закона о инспекцијском надзору; врши пријем странака и даје потребна обавештења у вези са остваривањем њихових права и обавеза. У оквиру послова из изворне надлежности врши инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује пружање комуналних услуга, употреба и одржавање комуналних објеката, уређаја и инсталација, прати стање чистоће и уређења комуналних и других јавних објеката и добара у општој употреби, врши инспекцијски надзор над радом јавних комуналних предузећа и усмерава њихове активности у области комуналне делатности, предузима потребне мере за отклањање недостатака, налаже уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене, ако су остављене противно одредбама закона и других прописа, предузима и координира активности на сузбијању бесправног заузећа површина јавне намене и површина у јавном коришћењу, као и уклањање снега и леда са површина јавне намене. Издаје одобрења и врши наплату локалне комуналне таксе за привремено заузеће површина јавне намене и истицање рекламних порука. Врши контролу одржавања кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, контролу услова држања и заштите домаћих животиња, контролу уређења и одржавања дворишних простора, контролу радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности. Прима и евидентира захтеве и пријаве грађана електронским путем и прослеђује их члановима Система 48, односно корисницима у јавним преузећима, инспекцијским службама и другим службама Градске управе. Након добијања одговора од стране јавних предузећа, инспекцијских служби и других служби Градске управе, прослеђује одговор грађанину који је захтев поднео. Прати добијене одговоре и исте ажурира и по потреби сачињава извештаје. Припрема извештаје и информације о извршеном инспекцијском надзору. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Компетенције за обављање послова радног места су:

          Понашајне компетенције ( управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет).

         Опште функционалне компетенције (организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у Републици Србији, дигитална писменост  и пословна комуникација).

   Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада

1) инспекцијски послови – области знања и вештина– (општи управни поступак и основе управних спорова; основе казненог права и казнених поступака; основе прекршајног права и прекршајни поступак; основе привредног права и привредног пословања; поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика; функционални јединствени информациони систем; основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом; кодекс понашања и етике инспектора) и

2) стручно-оперативни послови – области знања и вештина ( методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података; методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција; технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката).

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место

        1) Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа -области знања и вештина ( Статут града Смедерева)  и

       2) Прописи из делокруга радног места – области знања и вештина (Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити становништва од заразних болести, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о оглашавању, Закон о угоститељству, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, Закон о прекршајима).

IV        Право учешћа на интерном конкурсу:

            На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Градској управи града Смедерева.

            Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници  Градске управе града Смедерева у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

V         Услови за кандидата:

 1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 2. стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, економски, факултет безбедности, правни, природно-математички, саобраћајни, машински, факултет техничких наука, факултет организационих наука, факултет политичких наука, криминалистичко-полицијска академија, факултет за пословне студије, факултет за менаџмент или висока инжењерска школа струковних студија-саобраћајно инжењерство;
 3. положен државни стручни испит (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту могу доставити уверење о положеном правосудном испиту);
 4. ;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног однос;

VI       Стручне  оспособљености, знања и вештине, односно потребне компетенције које      се проверавају у изборном поступку

                       Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама

            локалне самоуправе при запошљавању свим кандидатима су под једнаким условима доступна

            сва радна места. Избор кандидата заснива се на стручној оспособљености, знању и

            вештинама, односно провери компетенција.     

           Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада, провераваће се усмено путем симулације.         

           Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, провераваће се усмено путем симулације.         

          Интервју са комисијом

          Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности органа локалне самоуправе, провераваће се путем интервјуа са комисијом.

VII      Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

            Уз потписану пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству прилажу се:

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио, са којом стручном спремом  и у ком звању;

           3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту или уверење о положеном правосудном испиту;

           5. уверење о положеном  испиту за инспектора или потврда да лице има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора);

            6. извод из матичне књиге рођених;

            7. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

            8. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса;.

            9. решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је службеник нераспоређен;

          10.  доказ о испуњености услова за напредовање ( решења о оцењивању).

            Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

            Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

            Прилог: Образац 1 – Изјава

            Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

            Образац изјаве  објављен је уз интерни конкурс за попуњавање радног места.

VIII     Место рада:

            – Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

IX        Рок за подношење пријава

            Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији односно  на огласној табли Градске управе града Смедерева и почиње да тече од 26.4.2023. године а истиче 3.5.2023. године.

X         Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу

              – Биљана Станисављевић, телефон: 026/672-724, локал 1613,                                              

e-mail: biljana.stanisavljevic@smederevo.ls.gov.rs

XI        Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс

          Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком “Конкурсној комисији за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

XII      Пријава на конкурс садржи:

           Име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

         Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – Изјава, достављају са назнаком

 „ Конкурсној комисији за интерни конкурс“, у затвореној ковери на којој се наводи ознака “не отварати“.

XIII     Изборни поступак:

          Изборни поступак спроводи Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса коју је именовао вд начелника Градске управе града Смедерева.

          Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, биће одбачене.

          Након што протекне рок за подношење пријава на интерни конкурс, Kонкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места  доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак. Кандидати се обавештавају  и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем. Кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка. Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом:  провера посебних функционалних компетенција и завршни интервју са комисијом. У свакој фази врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одеђено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

        Провера ће биће обављена у просторијама Градске управе града Смедерева, у Смедереву, Улица Омладинска број 1.

            У изборном поступку Kонкурсна комисија  оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине односно компетенције кандидата које су наведене у интерном конкурсу и на начин који је наведен у интерном конкурсу.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом интерном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Датум оглашавања: 25.4.2023. године

На основу чланова 4. 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020– др. закон  и 123/2021-др. закон), члана 3. и 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016 и 12/2022) и Решења вд начелника Градске управе града Смедерева о попуњавању радног места интерним конкурсом, број: 111-12/2023-09 од 19.4.2023. године,

            вд начелника Градске управе града Смедерева  оглашава

                 ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I           Орган у коме се радно место попуњава интерним конкурсом:

            Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1,                            11300 Смедерево. 

II         Радно место које се попуњава интерним конкурсом:

            Под редним бројем 145. Комунални инспектор II у Одељењу за инспекцијске послове, 2  извршиоца, у звању саветник.   

III        Опис послова радног места:

            Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-170/2022-09 од 9. септембра 2022. Године, број: 02-1/2023-09 од 16.1.2023. године, број: 02-39/2023-09 од 31.3.2023. године и број: 02-72/2023-09 од 18.4.2023. године, за радно место под редним бројем 145. Комунални инспектор II,  у звању саветник:   

Опис послова: Врши котролу и инспекцијски надзор у поступку примене Закона о комуналним делатностима, одлука Скупштине града, закључака градоначелника града, закључака Градског већа; води управни поступак и доноси решења, закључке о извршењу решења, покреће прекршајни поступак, издаје прекршајни налог сходно одредбама ЗУП-а и Закона о инспекцијском надзору; врши пријем странака и даје потребна обавештења у вези са остваривањем њихових права и обавеза. У оквиру послова из изворне надлежности врши инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује пружање комуналних услуга, употреба и одржавање комуналних објеката, уређаја и инсталација, прати стање чистоће и уређења комуналних и других јавних објеката и добара у општој употреби, врши инспекцијски надзор над радом јавних комуналних предузећа и усмерава њихове активности у области комуналне делатности, предузима потребне мере за отклањање недостатака, налаже уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене, ако су остављене противно одредбама закона и других прописа, предузима и координира активности на сузбијању бесправног заузећа површина јавне намене и површина у јавном коришћењу, као и уклањање снега и леда са површина јавне намене. Издаје одобрења и врши наплату локалне комуналне таксе за привремено заузеће површина јавне намене и истицање рекламних порука. Врши контролу одржавања кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, контролу услова држања и заштите домаћих животиња, контролу уређења и одржавања дворишних простора, контролу радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности. Прима и евидентира захтеве и пријаве грађана електронским путем и прослеђује их члановима Система 48, односно корисницима у јавним преузећима, инспекцијским службама и другим службама Градске управе. Након добијања одговора од стране јавних предузећа, инспекцијских служби и других служби Градске управе, прослеђује одговор грађанину који је захтев поднео. Прати добијене одговоре и исте ажурира и по потреби сачињава извештаје. Припрема извештаје и информације о извршеном инспекцијском надзору. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Компетенције за обављање послова радног места су:

          Понашајне компетенције ( управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет).

         Опште функционалне компетенције (организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у Републици Србији, дигитална писменост  и пословна комуникација).

   Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада

1) инспекцијски послови – области знања и вештина– (општи управни поступак и основе управних спорова; основе казненог права и казнених поступака; основе прекршајног права и прекршајни поступак; основе привредног права и привредног пословања; поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика; функционални јединствени информациони систем; основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом; кодекс понашања и етике инспектора) и

2) стручно-оперативни послови – области знања и вештина ( методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података; методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција; технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката).

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место

        1) Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа -области знања и вештина ( Статут града Смедерева)  и

       2) Прописи из делокруга радног места – области знања и вештина (Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити становништва од заразних болести, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о оглашавању, Закон о угоститељству, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, Закон о прекршајима).

IV        Право учешћа на интерном конкурсу:

            На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Градској управи града Смедерева.

            Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници  Градске управе града Смедерева у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

V         Услови за кандидата:

 1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 2. стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, економски, факултет безбедности, правни, природно-математички, саобраћајни, машински, факултет техничких наука, факултет организационих наука, факултет политичких наука, криминалистичко-полицијска академија, факултет за пословне студије, факултет за менаџмент или висока инжењерска школа струковних студија-саобраћајно инжењерство;
 3. положен државни стручни испит (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту могу доставити уверење о положеном правосудном испиту);
 4. ;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног однос;

VI       Стручне  оспособљености, знања и вештине, односно потребне компетенције које      се проверавају у изборном поступку

                       Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама

            локалне самоуправе при запошљавању свим кандидатима су под једнаким условима доступна

            сва радна места. Избор кандидата заснива се на стручној оспособљености, знању и

            вештинама, односно провери компетенција.     

           Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада, провераваће се усмено путем симулације.         

           Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, провераваће се усмено путем симулације.         

          Интервју са комисијом

          Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности органа локалне самоуправе, провераваће се путем интервјуа са комисијом.

VII      Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

            Уз потписану пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству прилажу се:

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио, са којом стручном спремом  и у ком звању;

           3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту или уверење о положеном правосудном испиту;

           5. уверење о положеном  испиту за инспектора или потврда да лице има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора);

            6. извод из матичне књиге рођених;

            7. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

            8. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса;.

            9. решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је службеник нераспоређен;

          10.  доказ о испуњености услова за напредовање ( решења о оцењивању).

            Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

            Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

            Прилог: Образац 1 – Изјава

            Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

            Образац изјаве  објављен је уз интерни конкурс за попуњавање радног места.

VIII     Место рада:

            – Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

IX        Рок за подношење пријава

            Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији односно  на огласној табли Градске управе града Смедерева и почиње да тече од 26.4.2023. године а истиче 3.5.2023. године.

X         Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу

              – Биљана Станисављевић, телефон: 026/672-724, локал 1613,                                              

e-mail: biljana.stanisavljevic@smederevo.ls.gov.rs

XI        Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс

          Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком “Конкурсној комисији за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

XII      Пријава на конкурс садржи:

           Име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

         Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – Изјава, достављају са назнаком

 „ Конкурсној комисији за интерни конкурс“, у затвореној ковери на којој се наводи ознака “не отварати“.

XIII     Изборни поступак:

          Изборни поступак спроводи Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса коју је именовао вд начелника Градске управе града Смедерева.

          Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, биће одбачене.

          Након што протекне рок за подношење пријава на интерни конкурс, Kонкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места  доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак. Кандидати се обавештавају  и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем. Кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка. Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом:  провера посебних функционалних компетенција и завршни интервју са комисијом. У свакој фази врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одеђено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

        Провера ће биће обављена у просторијама Градске управе града Смедерева, у Смедереву, Улица Омладинска број 1.

            У изборном поступку Kонкурсна комисија  оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине односно компетенције кандидата које су наведене у интерном конкурсу и на начин који је наведен у интерном конкурсу.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом интерном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Датум оглашавања: 25.4.2023. године

На основу чланова 4. 82. 83. и 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020– др. закон  и 123/2021-др. закон), члана 3. и 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2016 и 12/2022) и Решења вд начелника Градске управе града Смедерева о попуњавању радног места интерним конкурсом, број: 111-12/2023-09 од 19.4.2023. године,

            вд начелника Градске управе града Смедерева  оглашава

                 ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I           Орган у коме се радно место попуњава интерним конкурсом:

            Градска управа града Смедерева, седиште: Улица Омладинска број 1,                            11300 Смедерево. 

II         Радно место које се попуњава интерним конкурсом:

            Под редним бројем 145. Комунални инспектор II у Одељењу за инспекцијске послове, 2  извршиоца, у звању саветник.   

III        Опис послова радног места:

            Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, Служби за интерну ревизију и Главном урбанисти града Смедерева, број: 02-170/2022-09 од 9. септембра 2022. Године, број: 02-1/2023-09 од 16.1.2023. године, број: 02-39/2023-09 од 31.3.2023. године и број: 02-72/2023-09 од 18.4.2023. године, за радно место под редним бројем 145. Комунални инспектор II,  у звању саветник:   

Опис послова: Врши котролу и инспекцијски надзор у поступку примене Закона о комуналним делатностима, одлука Скупштине града, закључака градоначелника града, закључака Градског већа; води управни поступак и доноси решења, закључке о извршењу решења, покреће прекршајни поступак, издаје прекршајни налог сходно одредбама ЗУП-а и Закона о инспекцијском надзору; врши пријем странака и даје потребна обавештења у вези са остваривањем њихових права и обавеза. У оквиру послова из изворне надлежности врши инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује пружање комуналних услуга, употреба и одржавање комуналних објеката, уређаја и инсталација, прати стање чистоће и уређења комуналних и других јавних објеката и добара у општој употреби, врши инспекцијски надзор над радом јавних комуналних предузећа и усмерава њихове активности у области комуналне делатности, предузима потребне мере за отклањање недостатака, налаже уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене, ако су остављене противно одредбама закона и других прописа, предузима и координира активности на сузбијању бесправног заузећа површина јавне намене и површина у јавном коришћењу, као и уклањање снега и леда са површина јавне намене. Издаје одобрења и врши наплату локалне комуналне таксе за привремено заузеће површина јавне намене и истицање рекламних порука. Врши контролу одржавања кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, контролу услова држања и заштите домаћих животиња, контролу уређења и одржавања дворишних простора, контролу радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности. Прима и евидентира захтеве и пријаве грађана електронским путем и прослеђује их члановима Система 48, односно корисницима у јавним преузећима, инспекцијским службама и другим службама Градске управе. Након добијања одговора од стране јавних предузећа, инспекцијских служби и других служби Градске управе, прослеђује одговор грађанину који је захтев поднео. Прати добијене одговоре и исте ажурира и по потреби сачињава извештаје. Припрема извештаје и информације о извршеном инспекцијском надзору. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Компетенције за обављање послова радног места су:

          Понашајне компетенције ( управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет).

         Опште функционалне компетенције (организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у Републици Србији, дигитална писменост  и пословна комуникација).

   Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада

1) инспекцијски послови – области знања и вештина– (општи управни поступак и основе управних спорова; основе казненог права и казнених поступака; основе прекршајног права и прекршајни поступак; основе привредног права и привредног пословања; поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика; функционални јединствени информациони систем; основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом; кодекс понашања и етике инспектора) и

2) стручно-оперативни послови – области знања и вештина ( методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података; методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција; технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката).

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место

        1) Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа -области знања и вештина ( Статут града Смедерева)  и

       2) Прописи из делокруга радног места – области знања и вештина (Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити становништва од заразних болести, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о оглашавању, Закон о угоститељству, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, Закон о прекршајима).

IV        Право учешћа на интерном конкурсу:

            На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Градској управи града Смедерева.

            Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници  Градске управе града Смедерева у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

V         Услови за кандидата:

 1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 2. стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, економски, факултет безбедности, правни, природно-математички, саобраћајни, машински, факултет техничких наука, факултет организационих наука, факултет политичких наука, криминалистичко-полицијска академија, факултет за пословне студије, факултет за менаџмент или висока инжењерска школа струковних студија-саобраћајно инжењерство;
 3. положен државни стручни испит (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту могу доставити уверење о положеном правосудном испиту);
 4. ;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног однос;

VI       Стручне  оспособљености, знања и вештине, односно потребне компетенције које      се проверавају у изборном поступку

                       Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама

            локалне самоуправе при запошљавању свим кандидатима су под једнаким условима доступна

            сва радна места. Избор кандидата заснива се на стручној оспособљености, знању и

            вештинама, односно провери компетенција.     

           Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада, провераваће се усмено путем симулације.         

           Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, провераваће се усмено путем симулације.         

          Интервју са комисијом

          Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности органа локалне самоуправе, провераваће се путем интервјуа са комисијом.

VII      Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

            Уз потписану пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству прилажу се:

            1. дипломa о стеченој стручној спреми;

            2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио, са којом стручном спремом  и у ком звању;

           3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

            4. уверење о положеном државном стручном испиту или уверење о положеном правосудном испиту;

           5. уверење о положеном  испиту за инспектора или потврда да лице има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора);

            6. извод из матичне књиге рођених;

            7. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

            8. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса;.

            9. решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је службеник нераспоређен;

          10.  доказ о испуњености услова за напредовање ( решења о оцењивању).

            Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

            Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

            Прилог: Образац 1 – Изјава

            Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

            Образац изјаве  објављен је уз интерни конкурс за попуњавање радног места.

VIII     Место рада:

            – Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

IX        Рок за подношење пријава

            Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији односно  на огласној табли Градске управе града Смедерева и почиње да тече од 26.4.2023. године а истиче 3.5.2023. године.

X         Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу

              – Биљана Станисављевић, телефон: 026/672-724, локал 1613,                                              

e-mail: biljana.stanisavljevic@smederevo.ls.gov.rs

XI        Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс

          Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком “Конкурсној комисији за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

XII      Пријава на конкурс садржи:

           Име и презиме кандидата, датум и место рођења, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

         Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – Изјава, достављају са назнаком

 „ Конкурсној комисији за интерни конкурс“, у затвореној ковери на којој се наводи ознака “не отварати“.

XIII     Изборни поступак:

          Изборни поступак спроводи Конкурсна комисија за спровођење интерног конкурса коју је именовао вд начелника Градске управе града Смедерева.

          Пријаве кандидата које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, биће одбачене.

          Након што протекне рок за подношење пријава на интерни конкурс, Kонкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места  доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак. Кандидати се обавештавају  и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем. Кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка. Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом:  провера посебних функционалних компетенција и завршни интервју са комисијом. У свакој фази врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одеђено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

        Провера ће биће обављена у просторијама Градске управе града Смедерева, у Смедереву, Улица Омладинска број 1.

            У изборном поступку Kонкурсна комисија  оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине односно компетенције кандидата које су наведене у интерном конкурсу и на начин који је наведен у интерном конкурсу.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом интерном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Датум оглашавања: 25.4.2023. године

ВД НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 Горан Милентијевић


Документа за преузимање


Изаберите језик »
Skip to content