ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. годину  

Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. годину  

За школску  2023/2024  годину, доделиће се: 2 стипендије студентима ромске националности

I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИРАЊЕ

            Право на стипендију у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња  у Смедереву за период од 2022-2024. године („Службени лист града Смедерева“, број10/2021) могу да остваре студенти ромске националности под следећим условима:

 1.  Да имају држављанство Републике Србије;
 2.  Да имају пребивалиште на територији града Смедерева;
 3.  Да су припадници ромске националне заједнице;
 4.  Да нису корисници стипендија по истом основу код других институцуја/установа које су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије;
 5. Да у текућој школској години као редовни студенти први пут уписују одређену годину студија,више школе или факултета чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина;
 6. Да у претходној школској години имају најмању просечну оцену 7,00, односно за студенте I године студија да су имали најмању просечну оцену 3,00 у IV разреду средње школе;
 7. Да су млађи од 26 година , студенти основних и специјалистичких програма, а за мастер и докторске студије млађи од 30 година

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈE

            Редослед кандидата за доделу студентских стипендија стипендије утврђује се на основу следећих критеријума:

            1) Програма, и то:

            – Докторске студије

            – Мастер студије

            – Специјалистичке студије

            – Основне студије

           2) Уписане године студија

           3)  Успеха оствареног у претходном школовању

      1) Број бодова на основу програма утврђује се на следећи начин:

 • Докторске студије 50 бодова
 • Мастер студије 40 бодова
 • Специјалистичке студије 30 бодова
 • Основне студије 20 бодова

               2) број бодова за годину за коју је студент уписан је по 5 бодова за сваку наредну

                    годину студија у односу на базну годину.

               3) Број бодова на основу успеха оствареног у претходном школовању

             –    За студенте I године студија, узима се у обзир просечна оцена остварена у IV 

                  разреду средње школе. Успех остварен у претходном школовању исказује се

                 бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у IV разреду средње

                 школе (од 3,00 до 5,00) и множи се коефицијентом 2;

 • За студенте следећих година студија, узима се у обзир просечна оцена остварена у претходној години студија. Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у претходној години студија (од 7,00 до 10,00).

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

            1. Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за студенте ромске националности

              која   је објављена као део овог Конкурса, и  може се преузети и штампати са

              интернет   адресе града Смедерева (www.smederevo.ls.gov.rs ), или се

              одштампана може преузети у Градској управи града Смедерева, канцеларија број

 64. -07  (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА)

2. Оверену Потврду факултета који студент похађа  са дефинисаним програмом и временом његовог трајања као и да је први пут уписан (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА);

3. Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије (ОБРАЗАЦ број 3.-

    ИЗЈАВА);

4. Оверену Потврду да је кандидат припадник ромске националне мањине

    (ОБРАЗАЦ број 4 – ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини)

            5. За студенте I године студија потребно је доставити фотокопију сведочанства IV

                разреда средње школе, за студенте наредних година студија потребно је

                доставити уверење више школе/факултета о просечној оцени на претходној

                години студија; 

6. Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије

    ученика, без обзира на датум издавања;

7. Потврду о пребивалишту или боравишту или копију личне карте

               Пријаве са потпуном документацијом предати на писарницу Градског услужног центрa у затвореној коверти са назнаком ,,Пријава по Јавном конкурсу за  доделу стипендија студентима ромске националности за школску  2023/2024 годину.“

IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

            Рок за пријављивање на Конкурс је десет дана од дана објављивања  на сајту града Смедерева и огласној табли Градске управе Смедерево.

            Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

V

Висина стипендије износи 10.000,00 ( словима десет хиљада динара) месечно.

            О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавештени на интеренет страни града Смедерева.

VI

            Обрасце за пријаву на Конкурс кандидати могу да  добијају у Градској управи града Смедерева, канцеларија број 64.        

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

            Додатне информације у вези са доделом стипендија могу се поставити електронским путем на адресу: djulijeta.sulic@smederevo.ls.gov.rs  или телефонским путем позивом на број 026/672-724 локал 1834, сваког радног дана од 7.30-15.30.

Преузми:


Изаберите језик »
Skip to content