ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024

Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024

За школску  2020-2021 годину, доделиће се:

44 (словима  четрдесет  четири)  стипендијa за ученике средњих школа ромске националности

I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИРАЊЕ

                     Право на стипендију у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња  у Смедереву за период од 2022-2024. године („Службени лист града Смедерева“, број 10/2021) , могу да остваре ученици средњих школа ромске националности под следећим условима:

            – да имају држављанство Републике Србије;

            – да први пут уписују одређени разред у текућој школској години у школи

              чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе

              Републике Србије, и чије се школовање финансира из буџета Републике

              Србије;

            – који имају најмање просечну оцену 2,50 у претходној школској години;

            – који имају најмање оцену 3 из владања;

            – чији родитељ или старатељ има пребивалиште, или боравиште на

              територији града Смедерева;

            – који нису корисници било које друге стипендије.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈE

            Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу следећих критеријума:

1) Успеха оствареном у претходном разреду, и то:

    – за ученике I разреда средње школе узима се у обзир просечна оцена остварена у

      VIII разреду основне школе,

    – за ученике осталих разреда средње школе, односно од II до IV разреда, узима се

      у обзир просечна оцена остварена у претходном разреду средње школе и

2) Уписана година средње школе.

       Успех остварен у претходном разреду исказује се бројем бодова и то сабирањем:  броја бодова оствареним на основу успеха у претходном разреду и броја бодова према уписаној години средње школе, коју похађа ученик.

            – За ученике I разреда средње школе- успех у претходном разреду исказује

              се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у VIII разреду

              основне  школе (од 2,50 до 5,00),

            –  За ученике од II до IV разреда средње школе – успех у претходном разреду

               исказује се бројем бодова који одговарају просеку оцена оствареном у  

               предходном, завршеном разреду средње школе (од 2,50 до 5,00),

            – Број бодова према уписаној години средње школе, који похађа ученик

              износи:

            – за I разред-0,40

            – за II разред-0,50

            – за III разред-0,60

            – за IV разред-1,00

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

1.      Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса, и  може се преузети и штампати са интернет адресе града Смедерева (www.smederevo.ls.gov.rs ), или се одштампана може преузети у Градској управи града Смедерева, канцеларија број 64 (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА);

2.      Оверену Потврду од средње школе коју ученик похађа да је  уписан  школске 2023/ 2024  године, као редован ученик која је објављена као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са  интернет адресе града Смедерева (www.smederevo.ls.gov.rs ), или се одштампана може  преузети у Градској управи града Смедерева, канцеларија број 64 (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА);

3.      Оверену фотокопију сведочанства о завршеном претходном разреду;

4.      Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије која је објављена као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са  интернет адресе града Смедерева (www.smederevo.ls.gov.rs ), или се одштампана може  преузети у Градској управи града Смедерева, канцеларија број 64. (ОБРАЗАЦ број 3.-ИЗЈАВА);

5.      Оверену Потврду  да је кандидат припадник ромске националне мањине која је објављена  као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са  интернет адресе града Смедерева (www.smederevo.ls.gov.rs ) или се одштампана може  преузети у Градској управи града Смедерева, канцеларија број 64 (ОБРАЗАЦ број 4 – ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини);

6.      Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије ученика, без обзира на датум издавања;

7.      Потврду  о пребивалишту/боравишту  ученика или копију личне карте родитеља/старатеља

               Пријаве са потпуном документацијом предати на писарницу Градског услужног центрa у затвореној коверти са назнаком ,,Пријава по Јавном конкурсу за  доделу стипендија ученицима средњих школа ромске националности за школску 2023/2024  годину.“

IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

            Рок за пријављивање на Конкурс је десет дана од дана објављивања  на сајту града Смедерева и огласној табли Градске управе Смедерево.

            Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

V

Висина стипендије износи 5.000,00 ( словима пет хиљада динара)

            О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавештени на интеренет страни града Смедерева.

VI

            Обрасце за пријаву на Конкурс кандидати могу да  добијају у Градској упправи града Смедерева, канцеларија број 64.

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

            Додатне информације у вези са доделом стипендија могу се поставити електронским путем на адресу: sulic.djulijeta@smederevo.ls.gov.rs  или телефонским путем позивом на број 026/672-724 локал1834, сваког радног дана од 7.30-15.30.

Преузми:


Изаберите језик »
Skip to content