Јавни конкурс за финанисирање и суфинансирање  пројекта за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева у 2024. години

На основу тачке II Решења градоначелника града Смедерева о формирању  Комисије за избор пројеката за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије, број 020-153/2023-09 од 26. септембра 2023. године и број 020-98/2024-09 од 19. марта 2024. године и члана 6. Правилника о начину и критеријумима за финансирање и суфинансирање пројеката за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева за период од  2023. до 2027. године, број 020-163/2023-01 од 28. септембра 2023. године на који је Сагласност дало Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 020-164/2023-09 од 2. октобра 2023. године,

Комисија за  избор пројеката за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева (у даљем тексту: Комисија) дана 3. јула 2024. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНИСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА И АКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2024. ГОДИНИ

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање пројекта за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева за 2024. годину (у даљем тексту: пројекти) у укупном износу од 500.000,00 динара.

Пројекат за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева који ће се у 2024. години финансирати и суфинансирати овим Јавним конкурсом је:

 1. Посебан циљ 1 – Развијање нових и унапређење постојећих услуга социјалне заштите уз унапређивање услова за превенцију; Мера и активност 1.8 – ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА У РИЗИКУ ОД ИЗДВАЈАЊА ДЕЦЕ.

Пројекат је низ јединствених активности у одређеном временском периоду или активности које су једнократног карактера, које уз коришћење финансијских, људских и других ресурса доводе до реализације унапред дефинисаног циља.

II УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

Право учешћа на Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева (у даљем тексту: Јавни конкурс) имају удружења и организације социјално-хуманитарног карактера, а испуњавају следеће услове:

 • да имају седиште на подручју града Смедерева (у даљем тексту: Град), да су основане да делују на територији једне или више јединица локалне самоуправе односно територији Републике Србије, те да су регистроване у складу са Законом о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 51/2009, 99/2011- др. закон и 44/2018 – др. закон), односно да испуњавају критеријуме прописане законима, подзаконским актима који регулишу области из којих се Јавни конкурс расписује;
 • да нису у поступку ликвидације или под привременом забраном обављања делатности;
 • да су оправдали средства која су им у претходним годинама додељена из буџета Града по било ком основу и
 • да предложени пројектом дају допринос у области развоја социјалне заштите.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА

Избор пројекта који ће се финансирати средствима буџета Града врши се применом следећих критеријума:

 1. усклађеност са стратешким документима у области социјалне заштите

максимално 10 бодова;

 • капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима и усклађеност са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта

максимално 20 бодова;

 • релевантност предложеног пројекта за остваривање унапређења социјалне заштите

максимално 10 бодова;

 • остваривост планираних резултата и мерљивост индикатора, са бројем остварених пројеката у претходној години

максимално 10 бодова;

 • економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

максимално 5 бодова;

 • значајне промене које се очекују након примене пројекта

максимално 10 бодова;

 • усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима и циљним групама

максимално 10 бодова.

IV ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник Јавног конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Образац пријаве са прилозима (Образац предлога пројекта и Образац предлога буџета пројекта са наративним приказом буџета);
 2. Податке о удружењу који могу бити у форми: фотокопије решења о упису удружења у АПР, извода о регистрованим подацима не старији од 15 дана од дана подношења пријаве или штампани са сајта Агенције за привредне субјекте са отвореном секцијом „Пословни подаци“ са датумом и временом штампања не старијим од 15 дана од дана подношења пријаве;
 3. Извод из Статута удружења којим се доказује да су рад са рањивим групама и унапређење социјалне заштите у складу са циљевима рада удружења, односно подносиоца предлога пројекта и
 4. Личну Изјаву са печатом подносиоца пријаве, о непостојању сукоба интереса лица овлашћеног за заступање.

Учесник Јавног конкурса може доставити и друге податке са доказима, релевантне за реализацију пројекта.

V ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава на Јавни конкурс са потребном документацијом подноси се у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног конкурса на званичном сајту Града (www.smederevo.ls.gov.rs) и огласној табли Градске управе града  Смедерева.

Образац пријаве са прилозима на Јавни конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање биће доступни на званичном сајту Града.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти на пријемном шалтеру Услужног центра Градске управе града Смедерева или препорученом поштом на адресу:

Град Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком:

„За Комисију за избор пројекта за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева“ – НЕ ОТВАРАТИ“.

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати следеће податке:

 • назив подносиоца пријаве и
 • адресу подносиоца пријаве.

Конкурсни материјал се не враћа.

 1. РОКОВИ ЗА ДОНОШЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ

Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Учесник Јавног конкурса, који је поднео пријаву са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у року од 3 три дана од дана достављања обавештења. У случају да учесник Јавног конкурса не достави тражену документацију у накнадно одређеном року, предлог пројекта се неће разматрати.

Учеснику Јавног конкурса који није поднео ниједан прописан документ наведен у Јавном конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење да недостатак отклони у накнадно одређеном року и његова пријава се не разматра.

Комисија за избор пројеката за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева (у даљем тексту: Комисија) утврђује и објављује Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката на званичном сајту Града и огласној табли Градске управе града  Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана завршетка Јавног конкурса.

Рок за подношење приговора је три (3) дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања.

Комисија доноси Одлуку о изјављеним приговорима у року од 3 (три) дана од дана када је последњи приговор изјављен и доставља је подносиоцу приговора.

На предлог Комисије, Градско веће града Смедерева доноси Одлуку о финансирању и суфинансирању пројекта за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева у року од 10 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања. Одлука ће бити објављена на званичном сајту Града и огласној табли Градске управе града Смедерева и биће достављена носиоцу пројекта изабраном на Јавном конкурсу и Одељењу за јавне службе градске управе града Смедерева на реализацију.

На основу Одлуке Градског већа града Смедерева, градоначелник града Смедерева са удружењем грађана чији је пројекат изабран на Јавном конкурсу, закључује уговор о финансирању и суфинансирању пројекта за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева.

Број: 400-4108/2024-01

У Смедереву, 3. јула 2024. године  

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Владимир Нешић с.р.

Потребна документација:

 1. Текст Јавног конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Образац буџета
 4. Изјава о непостојању сукоба интереса

Изаберите језик »
Skip to content