ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАЈБОЉЕГ ПРОЈЕКТА ИЗ ДОМЕНА РОМСКЕ КУЛТУРЕ И ИДЕНТИТЕТА У 2023. ГОДИНИ

Локални савет за побољшање положаја Рома  града Смедерева, дана  18.септембра године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАЈБОЉЕГ ПРОЈЕКТА ИЗ ДОМЕНА РОМСКЕ КУЛТУРЕ И ИДЕНТИТЕТА У 2023. ГОДИНИ

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

       Финансирање најбољег пројекта из домена ромске културе и идентитета у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Смедереву за период од 2022-2024. године („Службени лист града Смедерева“, број 10/2021).

2. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ – ПРЕДЛАГАЧ ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

         На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована удружења грађана, чија се делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, односно удружења грађана чији су пројекти усмерени на промоцију и презентацију аутентичних обележја ромске националне мањине у граду Смедереву и који нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

3. МЕРИЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ:   

1) Репрезентативност: од 0-15 бодова и то:

        – за период постојања и рада удружења

         –  до 5 година постојања, од 1 до 5 бодова,

         –  више од 5 година постојања, од 6 до 10 бодова,

         – чланство удружења, односно другог вида организовања у неком републичком удружењу или форуму, 0 или 5 бодова;

2)         Територијални принцип (да је организација регистрована и да ради на територији града Смедерева) и то:

       –  за међуопштинска удружења, односно друге видове организовања, 5 бодова,

            –  за удружења, односно друге видове организовања  чија се деладност обавља на територији града Смедерева, 10 бодова;

3)         Референца пројекта:  од 1 до 20 бодова, а од утицаја је:

         – прецизно формулисан садржај који одговара предмету Јавног конкурса

        – дефинисање јасно опредељених циљева и циљних група, повезаност циљева и активности и дужина трајања програма,

– постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве за реализацију активности.

4)           Циљеви који се постижу програмом:  од 1-20 бодова, а од утицаја је:  

       – допринос развијању, очувању и неговању  ромске културе и традиције.

5)         Број пројеката реализованих у претходној календарској години:

         – по сваком пројекту 4 бода, а највише 12 бодова.        

4.    ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

Пријавни образац (Образац 1);

Образац буџета пројекта (Образац 2);

– Кратку биографију удружења и

– Податке о удружењу који могу бити у форми: фотокопије решења о упису удружења у АПР, извода о регистрованим подацима не старији од 15 дана од дана подношења пријаве или штампани са сајта Агенције за привредне субјекте са отвореном секцијом ,, Пословни подаци“ са датумом и временом штампања не старији од 15 дана од дана подношења пријаве.

5. НАЧИ ПРИЈАВЉИВАЊА

         Пријаве се подносе у једном примерку, искључиво на конкурсним обрасцима ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА.

         Конкурсна документација се може преузети са званичне интерент презентације града Смедерева www. smederevo.ls.gov.rs

         Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву на Јавни конкурс.

         Максимални износ  буџета пројекта је 500.00,00 динара.

   Оверена и попуњена пријава са попуњеним пратећим обрасцима и конкурсном документацијом,  у писаној форми, предаје се у затвореној коверти на писарници Градске управе града Смедерева, Улица Омладинска број 1, са назнаком: “Пријава по Јавном конкурсу за финансирање најбољег пројекта из домена ромске културе и идентитета у 2023  години– не отварати“.

Јавни конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на интернет презентацији града Смедерева.

6. ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА     НАЈБОЉИ ПРОЈЕКАТ

    Поднете пријаве разматра Комисија за избор пројеката.

    Комисија за избор пројеката неће узимати у разматрање непотпуне и неблаговремене пријаве или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве исписане нечитко или графитном оловком, као ни пријаве које нису предмет Јавног конкурса.

Комисија за избор пројеката задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију.

Листа вредновања и рангирања пријављених, коју утврђује Kомисија, биће објављена на огласној табли Градске управе града Смедерева у року од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава.

       Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању Листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања Листе;

 Рок за подношење приговора је три (3) дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања;

            Одлуку о финансирању  најбољег пројекта из домена ромске културе и идентитета, по овом Јавном конкурсу, донеће Градско веће града Смедерева у року од 10 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања. Одлука ће бити објављена на огласној табли Градске управе града Смедерева и биће достављена кориснику  изабраном на Јавном конкурсу и Одељењу за јавне службе градске управе града Смедерева на реализацију.

       Све додатне информације могу се добити у Одељењу за јавне службе на телефон: 026/672-724, локал 1834, или путем електронске поште на адресу: djulijeta.sulic@smederevo.ls.gov.rs.

Преузми:


Изаберите језик »
Skip to content