Јавни конкурс за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у области социјалне заштите у 2024. години

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, брoj 51/2009, 99/2011-др. закони и 44/2018 – др. закон), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018) и члана 3. тачка 2. Правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева, („Службени лист града Смедерева“, број 10/2013), Комисија за  спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева (у даљем тексту: Комисија) oбразована Решењем градоначелника града Смедерева, број 02-245/2019-07 од 26. новембра 2019. године, број 02-269/2022-09 од 30. новембра 2022. године и број 020-97/2024-09 од 20. марта 2024. године, дана 22. марта 2024. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града  Смедерева у области социјалне заштите у 2024. години

                  (унапређивање квалитета живота особа са инвалидитетом)

  1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ – ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

           Право учешћа на јавном конкурсу за суфинансирање програма у области социјалне заштите (у даљем тексту: Јавни конкурс) имају сви видови организовања особа са инвалидитетом, чије је седиште на територији града Смедерева (организације, удружења, друштва, секције, подружнице и слично), чији се програми реализују на територији града Смедерева и који нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

     2. МЕРИЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ:   

1.       Репрезентативност: од 0-15 бодова и то:

        – за период постојања и рада удружења или других видова организовања особа са инвалидитетом

         –  до 5 година постојања, од 1 до 5 бодова,

         –  више од 5 година постојања, од 6 до 10 бодова,

         – чланство удружења, односно другог вида организовања у неком републичком удружењу или форуму, 0 или 5 бодова;

2.         Територијални принцип (да је организација регистрована и да ради на територији града Смедерева) и то:

             –  за међуопштинска удружења, односно друге видове организовања, 5 бодова,

            –  за удружења, односно друге видове организовања  чија се деладност обавља на територији града Смедерева, 10 бодова;

3.         Референца програма:  од 1 до 20 бодова, а од утицаја је:

         – прецизно формулисан садржај који одговара предмету јавног конкурса и релевантност за област у којој се реализује јавни конкурс,

        – дефинисање јасно опредељених циљева и циљних група, повезаност циљева и активности и дужина трајања програма,

 –  број лица која се укључују у програм,

– постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве за реализацију активности предвићених програмом  

  – обим и врста активности реализованих у претходној календарској години, одрживост програма и могућност његовог унапређења;

4.           Циљеви који се постижу програмом:  од 1-20 бодова, а од утицаја је:  

       –  обим задовољења јавног интереса,

       – допринос степену унапређења социјално- економског и друштвеног положаја у области социјалне заштите особа са инвалидитетом;  

5.         Суфинансирање програма:

          – само из средстава буџета града, 5 бодова,

          – и  из других извора- по конкурсу код надлежног министарства, поклона, донација, легата, кредита, из сопствених прихода и др, 10 бодова;           

6.         Број пројеката реализованих у претходној календарској години:

         – по сваком пројекту, 4 бода, а највише 12 бодова;         

7.         Број чланова које учлањује и заступа организација:

          – до 20 чланова, 2 бода,

          – до 50 чланова, 4 бода,

          – до 100 чланова, 6 бодова,

          – до 200 чланова, 8 бодова,

          – више од 200 чланова, 10 бодова;        

8.       За ангажоване волонтере у организацији, 2 бода;

9.       Тежина инвалидитета чланова организације:

  – до 50 % чланства до 60 % инвалидитета,  5 бодова,

         –  до 50% чланства од 61 % до 100 % инвалидитета, 10 бодова;                                                                                                                  

10.       Средства за зараде тренутно запослених радника у удружењима- организацијама одобраваће се на основу приложеног уговорa о раду.                                                                    

3. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Укупан износ средстава од 18.000.000,00 динара утврђен је Одлуком о буџету града Смедерева за 2024. годину („Службени лист града Смедерева“, број 3/2024), а расподелиће се у складу са бројем бодова остварених на основу пријављених програма.

     Распоређена средства преносиће се корисницима као месечне апропријације, које ће бити реализоване на нивоу реализације буџета града Смедерева у том месецу, а нереализована средства током 2024. године неће се преносити као обавеза у 2025. години.

4. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2024. године.

5. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач програма обавезан је да достави следећу документацију:

1. пријавни образац на конкурс са пратећом документацијом (образац бр.1);

2. предлог програма рада и финансијски предрачун по месецима за 2024. годину;

3. попуњен образац наративног буџета програма (образац бр.2);

4. наративни извештај о реализованим програмима  за 2023. годину (oбразац бр.3);

5. извештај о финансијско-материјалном пословању за 2023. годину са спецификацијом трошкова;

6. уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

7. податке о чланству (списак чланова са подацима о врсти и степену инвалидитета) и волонтерима;

8. доказ о ликвидности удружења, односно извештај о финансијско-материјалном пословању за претходну годину (обрасце завршног рачуна доставити накнадно, у складу са важећим прописима);

9. потписану и оверену изјаву овлашћеног лица  да ће средства користити по приложеном програму (образац бр.4).

 6. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

      Конкурсна документација биће доступна на званичној интернет страници града Смедерева и огласној табли градске управе града Смедерева.

Оверена и попуњена пријава са попуњеним пратећим обрасцима и конкурсном документацијом,  у писаној форми и на компакт диску, предаје се у затвореној коверти на писарници Градске управе Смедерево, Улица омладинска бр.1, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у 2024. години – не отварати“

Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за јавне службе на телефон 026/672-724, локал 1699, или путем електронске поште на адресу: ljiljana.todorovic@smederevo.ls.gov.rs

7. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

     1. Рок за подношење пријава и предлога програма  на овај Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивање Јавног конкурса, односно од 25. марта 2024. године до 8. априла 2024. године до 15,00 сати.

     2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује Kомисија, биће објављена на огласној табли Градске управе града Смедерева у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

     3. Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању Листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања Листе;

    4. Рок за подношење приговора је три (3) дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања;

    5. Одлуку о избору програма којима се из буџета града Смедерева додељују средства по овом Јавном конкурсу, донеће Градско веће града Смедерева у року од 30 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања. Одлука ће бити објављена на огласној табли Градске управе града Смедерева и биће достављена корисницима изабраним на јавном конкурсу и Одељењу за јавне службе градске управе града Смедерева на реализацију.

Број: 400-1768/2024-01

Дана: 22. марта 2024. године                         

                                                                                                       Председник Комисије

                                                                                                        Славиша Стошић с.р.


Изаберите језик »
Skip to content