Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на територији града Смедерева

            На основу члана 11. Правилника о раду комисије, број 268-3/2024-01 од 20.05.2024.године (у даљем тексту: Правилник), Комисја за избор корисника за доделу средстава намењених за помоћ избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање (у даљем тексту: Комисија), дана 22.05.2024. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на територији града Смедерева

I

            Помоћ може бити додељена породицама избеглица, које имају боравиште/пребивалиште на територији града Смедерева,а помоћ им је неопходна за економско оснаживање и то за прибављање мањих пољопривредних машина и опреме или основног стада за започињање пољопривредне делатности или алата и опреме за обављање занатских услуга и др. и које испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

II

            Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, у максималном износу до 250.000,00 динара, по породичном домаћинству Корисника (у даљем тексту: Помоћ).

III

           Подносилац пријаве на Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених за помоћ избеглицама на територији града Смедерева (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. да имају избеглички статус и то:

            – да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије;

            – да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве);

2. да имају боравиште/пребивалиште на територији града Смедерева, на дан објављивања јавног позива;

3. да нису укључени у неки други пројекат економског оснаживања, у текућој години;

4. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај Јавни позив);

5. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исти наменски користили (наведено Комисија проверава у јединици локалне самоуправе или на терену);

6. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

7. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

            – да поседује потребно знање и вештине за покретање, развој и унапређење економског оснаживања на коју се односи Помоћ;

            – за пољоприведну делатност и сточарство да је власник, закупац или корисник земљишта и/или помоћних објеката;

            – за занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

            – за друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

IV

           Подносилац пријаве, за себе и чланове породичног домаћинства, доставља следеће доказе:

1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) / Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса, (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве);

3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство – за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат економског оснаживања, у текућој години;

6. Доказ о приходима:

            – Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;

            – Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

            – Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7. За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);

8. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10. За једнородитељску породицу прилаже се:

            – потврда о смрти брачног друга;

            – решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

            – извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

            – пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

11. Потврда претходног послодавца/сертификат/уверење о преквалификацији и сл., фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

12. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање, (односи се на Подносиоце пријаве који су наведену обуку прошли);

13. Доказ да има регистровану делатност (односи се на Подносиоце пријава који аплицирају за помоћ у области занатских и услужних делатности и подноси се након објављивања Коначне листе у року од 30 дана, а пре доношења Одлуке о додели помоћи, а на позив Комисије);

14. Доказ да покреће активност:

            – да је регистровао и покреће нову активност,

            – изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће, исту мора регистровати до доношења Одлуке о додели помоћи); Уколико Корисник планира активност у оквиру пољопривредне делатности за сопствене потребе, потребно је да о томе достави оверену изјаву код надлежног органа.

15. Доказ о власништву/закупу/коришћењу земљишта, помоћних објеката и простора у складу са активностима за коју се аплицира.

            Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

V

            Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

            1) да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова живота породичног домаћинства Корисника:                                                                      – 10 бодова

            2) да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање:                                                                                       – 10 бодова

            3) да има претходно искуство у обављању активности:              – 10 бодова

            4) да поседује знање и вештине за обављање активности:         – 10 бодова

            5) да има регистровану делатност:                                                  – 20 бодова

            6) да покреће активност – Помоћ користи први пут:                     – 20 бодова

            7) Породично домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и/или студентом до 26 година:                                                                                                      – 10 бодова

            – Једнородитељско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и/или студентом до 26 година:                                                                                               – 20 бодова

            8) Жена носилац домаћинства:                                                       – 10 бодова

            Ако два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност има:

1. Подносилац пријаве коме доходовна активност представља основни извор прихода породичног домаћинства;

2. Подносилац пријаве који има већи број малолетне деце;

3. Подносилац пријаве који има трудну жену у породичном домаћинству и

4. Подносилац пријаве који има мање приходе по члану породичног домаћинства.

VI

            Пријаве са потребном документацијом подносе се Комисији, у периоду од 22.05.2024.године  до 06.06.2024.године.

            Пријаве се подносе путем писарнице Градске управе града Смедерева или путем поште, на адресу: Градска управа града Смедерева, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, са напоменом: Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених за помоћ избеглицама на територији града Смедерева – Јавни позив од  22.05.2024.године.

            Докази се подносе у фотокопији, с тим што Комисја задржава право да, пре доношења одлуке, односно потписивања уговора, затражи оригинал документације на увид. Комисија не враћа запримљену документацију, већ се иста чува у Повереништву за избеглице града Смедерева

            Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неблаговремену.

VII

            На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из чланова 5. и 6. Правилника, Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).

            Предлог листе Корисника Комисија објављујe на исти начин као и Јавни позив: на огласној табли Градске управе града Смедерева, на интернет презентацији града Смедерева www.smederevo.ls.gov.rs и на интернет презентацији Комесаријата www.kirs.gov.rs.

            На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

            Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

            Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

            Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању на исти начин као и Јавни позив.

            На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку о додели помоћи (у даљем тексту: Одлука), а најкасније у року од 30 дана од дана утврђивања Коначне листе. Одлука се доставља лицима на која се односи.

            Лица на која се односи Одлука имају право жалбе на Одлуку о додели помоћи Градском већу града Смедерева, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке о додели помоћи.

VIII

            Образац Пријаве и обједињене изјаве могу се преузети у Повереништву за  избеглице града Смедерева а додатна обавештења и информације у вези са Јавним позивом могу се добити на телефон: 026/672-724 локал 16-19 или лично Градска Управа  Смедерево -канцеларија број 65.

Број: 268-4/2024-01

У Смедереву, 22. маја 2024. године                                    ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСЈЕ

                                                                                                     Александра Мијатовић


Изаберите језик »
Skip to content