ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 92. став 4. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст) и Одлуке о распуштању Скупштине града Смедерева и образовању Привременог органа града Смедерева („Службени гласник Републике Србије“, број 94/2023), Одлуке о буџету града Смедерева за 2023. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2022 и 3/2023) и Одлуке Привременог органа града Смедерева о додели новогодишњих пакетића у 2023. години за децу која су рођена у периоду од 1.1.2013. до дана завршетка Јавног позива за доделу новогодишњих пакетића, број 400-4612/2023-09 од 17. новембра 2023. године, Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева, дана 20. новембра 2023. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА У 2023. ГОДИНИ

Позивају се родитељи, старатељи, хранитељи и усвојитељи деце са територије града Смедерева, која су рођена у периоду од 1. јануара 2013. године до дана завршетка Јавног позива за доделу новогодишњих пакетића, oдносно до 15. децембра 2023. године, да поднесу пријаве за новогодишње пакетиће.

Критеријум за доделу новогодишњих пакетића је да један од родитеља, односно старатељ, хранитељ или усвојитељ детета има пребивалиште или боравиште на територији града Смедерева.

Ради остваривања права на доделу новогодишњих пакетића потребно је доставити следећу документацију:

  • Попуњен пријавни образац (који се може преузети на званичној интернет страници града Смедерева или у Градском услужном центру Градске управе града Смедерева);
  • Доказ о пребивалишту, односно боравишту једног од родитеља на територији града Смедерева (очитана лична карта, а за старатеља, хранитеља или усвојитеља детета и доказ надлежног органа);
  • Фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете/децу.

            Рок за подношење пријава је од дана објављивања до дана завршетка Јавног позива, односно од 20. новембра до 15. децембра 2023. године.

Пријаве са документацијом се достављају лично у Градском услужном центру Градске управе града Смедерева у времену од 07.30 до 15.00 часова сваког радног дана или поштом на адресу: Градска управа града Смедерева, Улица омладинска број 1, 11300 Смедерево, са назнаком „Пријава за новогодишње пакетиће“.

              Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације, односно до 15.12.2023. године, уколико садржи печат поште, у наведеном Јавном позиву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које су поднете на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити разматране.   

Број: 400-4627/2023-01

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

                                                          Босиљка Плећић

Документ за преузимање:


Изаберите језик »
Skip to content