ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу члана 15. став 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2020-пречишћен текст и 2/2021) и закључака Градског већа града Смедерева, број 361-90/2020-09 од 6. новембра 2020. године, број 361-162/2022-09 од 16. децембра 2022. године, број 361-80/2023-09 од 28.8.2023. године и          368-65/2023-09 од 28.8.2023. године,

                  Комисија за пословни простор града Смедерева објављује

О Г Л А С

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ
  Редни број  Адреса пословног простора  Површина (m2)  Делатност  Укупан износ почетне цене без ПДВ-а
(месечно/дин.)  
  Висина депозита

  Смедерево, улицa Карађорђева број 2-4, Зградa пословних услуга број објекта 3, број посебног дела 422,00Трговинска    13.200,0031.680,00
 Михајловац, улица Смедеревска број 68, Зграда јединице локалне самоуправе (бивши бифе ФК Михајловац)90,00Трговинска  12.150,0029.160,00
 Врбовац, улица Душана Костића број 2, Зграда јединице локалне самоуправе (бивши кафана)72,00Трговинска9.720,0023.328,00
 Друговац, улица Кнеза Михаила број 25, (бивша пољопривредна апотека)82,11Трговинска11.085,0026.604,00
ДРУГО ОГЛАШАВАЊЕ
  Редни број  Адреса пословног простора  Површина (m2)  Делатност  Укупан износ почетне цене без ПДВ-а
(месечно/дин.)
  Висина депозита  
5.Луњевац,  улица Луњевачка  број 60,  (Дом културе)95,00Трговинска12.825,00  30,780,00  

II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Пословни простор даје се у закуп ради обављања наведене делатности, на период од 1 (једне) године у виђеном стању.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на Оглас имају сва физичка и правна лица која уплате депозит, за сваки пословни простор за који конкуришу и испуњавају услове Огласа, изузев: 

 • лица која су у неком од предходних поступака понудила, највиши износ закупнине, а потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор отказала пре истека уговореног рока, у року од годину дана од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана отказа уговора;
 • лица (закупци и корисници) која нису измирила дуговања по основу закупа или коришћења пословног простора, односно непокретности у јавној својини града Смедерева, односно њихови правни следбеници.

IV САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуде које се достављају обавезно морају да садрже:

 1. назнаку пословног простора за који се подноси понуда (редни број пословног простора);
 2. делатност у складу са наменом из огласа;
 3. висину закупнине која се нуди изражена у фиксном износу у динарима;
 4. доказ о уплати депозита;
 5. број рачуна за повраћај депозита;
 6. доказ да је подносилац понуде измирио закупнину уколико је већ закупац пословног простора у јавној својини града Смедерева.

Понуда требада садржи податке и то:

 • за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана;
 • за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број, ПИБ;
 • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.

Понуде морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача или пуномоћника који мора имати уредно пуномоћје за подношење понуде на Оглас.

Један понуђач може доставити понуде за више пословних простора.

За учешће на Оглас депозит се уплаћује на рачун Градске управе града Смедерева -депозит, рачун број 840-1089804-04,са позивом на број 97 16-742142.

V  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Писане понуде подносе се на прописаном обрасцу који се може преузети на шалтеру Градске управе града Смедерева.

Писане понуде подносе се Комисији у затвореним ковертама на писарници Градске управе града Смедерева или препоручено  на адресу:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

УЛИЦА ОМЛАДИНСКА БРОЈ 1, 11300 СМЕДЕРЕВО

КОМИСИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ________– не отварај

                                             (уписати број)                                             

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и ако понуду поднесе један учесник, под условом да је благовремена и уредна.

Рок за подношење понуда је до 21.09.2023 године до 1530часова.

По истеку рока за подношење понуда на Оглас, не могу се подносити нове понуде нити мењати и допуњавати понуде после тог рока.

Комисија ће непотпуне и неблаговремене понуде одбацити.

Јавно отварање обавиће се 25.09.2023. године у Великој сали Скупштине града Смедерева са почетком у 1200часова.

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Комисија врши избор најповољнијег понуђача применом критеријума висине понуђене закупнине.

Учесници поступка прикупљања писаних понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу, на рачун за повраћај депозитакоји је понуђач обавезан да наведе у понуди.

По утврђивању најповољнијег понуђача, Комисија доставља предлог Градском већу града Смедерева које доноси коначну одлуку о закупцу пословног простора.

Градско веће града Смедерева задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка.

Пре закључења уговора закупац је дужан да положи меницу као средство обезбеђења за закупљени пословни простор.

Ако је најповољнији понуђач физичко лице, у обавези је да у року од 15 дана од дана уручења одлуке Градског већа града Смедерева, Одељењу за имовинско правне и комуналне послове достави решење АПР-а о упису у регистар предузетника.

Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину.

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.

Пословни простори могу се погледати за време трајања Огласа у терминима о којима се информације могу добити у просторијама Градске управе града Смедерева, канцеларија број 38 и 56 или на телефон број 064/8449136 и 064/8476030 у периоду од 730 од 1530 часова.

Преузми ОБРАЗАЦ


Изаберите језик »
Skip to content