Обавештење о донетом решењу

На основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

носилац пројекта Телеком Србија ад Београд, Таковска 2, поднео је захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат – радио базнa станицa ,,SD/10 SDU/10 SDL/10 SDO/10 SDJ/10 – SD-Centarˮ у ул. Димитрија Давидовића бр.13, на кат.парцели 1954/1 К.О. Смедерево.

У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну Студију.

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада предметног Пројекта, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној ажурираној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересовани органи, организације и јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.


Изаберите језик »
Skip to content