Обавештење о донетом решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-19/2023-11 од 18.9.2023.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – комплекс за складиштење и прераду пољопривредних производа-увођење линије за производњу сокова на катастарској парцели број 2093 К.О. Водањ у Смедереву, носиоца пројекта „Наша јабука“ д.о.о. Смедерево, Водањ бб.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) тачка 9. ,,Прехрамбена индустријаˮ.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content