Обавештење о донетом Решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељење за имовинско правне  и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-25/2023-11 од 16.10.2023.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – Реконструкција енергетско-расхладног постројења у индустијском комплексу прераде пужева на кат. парцели број 11791/1, 11791/2, 11791/3 КО Смедерево и 218/1 КО Липе II, носиоца пројекта ESCO DOO SMEDEREVO,  ул. Црвене армије 67 у Смедереву.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  “Службени гласник РС“, број 114/2008) тачка 9. “Прехрамбена индустрија“.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content