Обавештење о донетом Решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7., а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-21/2023-11 од 12.10.2023.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – Објекат за сортирање и паковање пољопривредних производа на кат. парцели број 1503/3 КО Удовице и промена технологије (увођење УЛО опреме у расхладно складиште за пољопривредне производе)  на катастарској  парцели 1503/2 КО Удовице у Удовицама, носиоца пројекта FRUCT COMPANY doo Удовице, Балканска 6.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ,,Службени гласник РСˮ, број 114/2008) тачка 9. ,,Прехрамбена индустријаˮ подтачка 16 ,,хладњаче (без погона за прераду сировине)“.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content