Oбавештење о донетом решењу

 На основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

носилац пројекта Телеком Србија ад Београд, Таковска 2, поднео је захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат – ,,SD47, SDU47, SDL47, SDO47 и SDJ47 – SD-Djure Daničićaˮ, на кат.парцели 8329/1 КО Смедерево у улици Ђуре Даничића бр.96-98, у Смедереву.

У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну Студију.

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада предметног Пројекта, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересовани органи, организације и јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.


Изаберите језик »
Skip to content