Обавештење о донетом решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“ бр.135/04 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Градске управе  града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-28/2023-11  од 1.11.2023.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – Адаптација постојећег индустријског објекта за производњу металне галантерије на  катастарској парцели 233/68 КО Смедерево, носиоца пројекта VICTORY ELECTRIC doo  Smederevo, ул.  Шалиначка 86.

            Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  “Службени гласник РС“, број 114/2008) и то под тачком 6. ,,Производња и прерада метала” подтачка 5. ,,Постројења за површинску обраду метала, као и пластичних материјала коришћењем електролитичких и хемијских поступакаˮ.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content