Обавештење о донетом решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-34/2023-11 од 16.01.2023.године,да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – радио станицa FM предајника Lux Naxi Radio 102.0 МHz, на катастарској  парцели број 604/7  КО Смедерево, Шалиначка бб, носиоца пројекта Radio Lux Doo Smederevo.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  (“Службени гласник РС“, број 114/2008) и то под тачком 12. “инфраструктурни пројекти“, подтачка 12. “телекомуникациони предајници радиорелејни системи. “.                                                                                                 

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content