Обавештење о донетом решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-5/2024-11 од 01.03.2024.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – Станица за снабдевање  моторних возила компримованим гасом на катастарској  парцели број 4091  К.О Радинац, ул. Паланачки пут, Смедерево, носиоца пројекта MESSER TEHNOGAS AD Београд,  Бањички пут 62, Београд.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  (“Службени гласник РС“, број 114/2008) и то под тачком 5. ,,складиштење запаљивих течности и гасова, земног гаса, фосилних горива, нафте и нафтних деривата и хемикалијаˮ

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content