Обавештење о донетом решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-7/2024-11 од 29.02.2024. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ инсталисане снаге 690 kW AC на крову објекта  (објекат под бројем 1 из листа непокретности број 15988 К.О Смедерево) за снабдевање електо ормана  сопствене потрошње са делимичном предајом електричне енергије у дистрибутивни систем по систему купац – произвођач  за сопствене  потребе, на катастарскoj парцели број 13434 у КО Смедерево, носиоца пројекта RETAIL PARK FOUR doo BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 10л, Београд.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  “Службени гласник РС“, број 114/2008) тачка 3. ,, Производња енергије.“                                                                                                               

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content