Обавештење о донетом Решењу

На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност  да је донето Решење број381-15/2024-11 од 09.05.2024. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – радио базнa станицa ,,BA1594_01 SD_Smederevo_indzona_severˮ, GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100, ул. Шалиначка бб (ДИС маркет), на катастарској парцели број 233/50 КО Смедерево, носиоца пројекта А1 SRBIJA doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, каракеристикама и могућностима утицаја базне станице мобилне телефоније на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, ( Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину “Службени гласник РС“, бр.114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то тачка 12. подтачка 13. “телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)“.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, у Београду, а подноси преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content