Обавештење о донeтом Решењу

На основу чланa 10. став 6. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове  Градске управе града Смедерево

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-3/2023-11 од 19.06.2023.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – соларна електрана на катастарским парцелама број 2172, 2173 (део) и 2171 (део) КО Сараорци, носиоца пројекта AVR Solar Park doo.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  “Службени гласник РС“, број 114/2008) тачка 3.,, Производња енергије“.                                                                              

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.


Изаберите језик »
Skip to content