Обавештење о донетом решењу

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове

О Б А В Е Ш Т А В А

вас да је 29.04.2024. године донето Решење број 381-14/2024-11, о одређивању обима и садржаја Студије опроцени утицаја на животну средину за Пројекат- Постројење за узгој и експлатацију кока носиља на катастарским парцелама бр. 1358/1, 1359 и 2292/1 КО Мала Крсна, у Смедереву.

Увид у донето Решење о обиму и садржају Студије може се извршити у просторијама Градске управе града Смедерева, у улици Омладинској бр.1 (канцеларија бр.35, II спрат), сваког радног дана од 10-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству  за заштиту животне средине у Београду, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content