Обавештење о донетом решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 501-102/2023-11 од 10.07.2023. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – радио базнa станицa мобилне телефоније ,,BA1052_04  SD_SMEDEREVO_ CENTARˮ, Ивана Гундулића 1, на катастарској парцели бр. 1948 КО Смедерево, носиоца пројекта А1 SRBIJA doo Beograd.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.


Изаберите језик »
Skip to content