Обавештење о донетом решењу

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је 19.7.2023. године донето Решење број 501-100/2023-11, о одређивању обима и садржаја Студије опроцени утицаја на животну средину за Пројекат: ,,Постројење за управљање неопасним отпадом ,,Метал еко систем“ на катастарској парцели број  4090 КО Радинац, у Смедереву.

Увид у донето Решење о обиму и садржају Студије може се извршити у просторијама Градске управе града Смедерева, у улици Омладинској бр.1 (канцеларија бр.35, II спрат), сваког радног дана од 12-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству  за заштиту животне средине у Београду, а подноси се преко овог органа


Изаберите језик »
Skip to content