Обавештење о донетом решењу

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне  и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове  заштите животне средине

О Б А В Е Ш Т А В А

jавност да је донето Решење број 501-95/2023-11 од 21.07.2023. године, о одређивању обима и садржаја за ажурирање Студије опроцени утицаја на животну средину за Пројекат – реконструкције радио базне станице мобилне телефоније “СД_ Смедерево_2“ – BA 1023_02“ на кат.парц. бр. 8329/1 КО Смедерево, у улици Ђуре Даничића бр.88, у Смедереву, носиоца пројекта А1, доо Београд

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству  заштите животне средине у Београду, а подноси се преко овог органа .


Изаберите језик »
Skip to content