Обавештење о донетом решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-8/2024-11 од 29.02.2024.године, да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекат – ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТRETAIL PARK FOUR – фаза Б1 на катастарскoj парцели број 13434  КО Смедерево, носиоца пројекта RETAIL PARK FOUR doo BEOGRAD, Булевар Михајла Пупина 10л, Нови Београд.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  (“Службени гласник РС“, број 114/2008) и то под тачком 12. “Инфраструктурни пројекти“, подтачка 1. “Пројекти урбаног развоја“.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content