Обавештење о одузимању дозволе

Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева, на основу члана 67. става 7. Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др. закон и 35/2023) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одузимању дозволе за третман-складиштење неопасног отпада, оператеру постројења Mikasa Green doo Смедерево, Александра Матића 22, Смедерево, издате Решењем Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе града Смедерева, број 501-159/2016-05 од 11.7.2016. године, регистарског броја 64, на катастарским парцелама 803/1 и 803/2 КО Липе II .

Надлежни орган обавештава јавност да је решавајући по предлогу инспектора за заштиту животне средине, дана 28.6.2023. год.  донео Решење о одузимању дозволе за третман-складиштење неопасног отпада, оператеру постројења Mikasa Green doo Смедерево, Александра Матића 22, Смедерево бб, из разлога што оператер на предметној локацији не обавља наведену делатност.

Решењем о одузимању дозволе за третман-складиштење неопасног отпада, забрањује се управљање отпадом на катастарским парцелама 803/1 и 803/2 КО Липе II.


Изаберите језик »
Skip to content