Обавештење о поднетом захтеву

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне  и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

jавност да је носилац пројекта Virom group dooМилошев Кладенац 16 Б, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат – ,,Складиште угља на локацији катастарских парцела 1546/1, 1542/1, 1545/1, 1544/1, 1541/4, 1542/3, 1543/2, 1545/2, 1546/4 и 1528 КО Враново“.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 24.01. до 13.02.2024. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 20.02.2024.  године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.


Изаберите језик »
Skip to content