Обавештење о поднетом захтеву

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне  и комуналне послове, Градске управе града Смедерева                          

О Б А В Е Ш Т А В А

jавност да је носилац Пројекта MESSER TEHNOGAS AD Београд, Бањички пут 62, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – Станица за снабдевање  моторних возила компримованим гасом, на катастарској  парцели број 4091  К.О Радинац, ул. Паланачки пут.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  од 14.02. до 24.02.2024. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content