Обавештење о поднетом захтеву

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево

О Б А В Е Ш Т А В А

           jавност да је носилац пројекта RETAIL PARK FOUR doo BEOGRAD, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ инсталисане снаге 690 kW AC на крову објекта  (објекат под бројем 1 из листа непокретности број 15988 К.О Смедерево) за снабдевање електо ормана  сопствене потрошње са делимичном предајом електричне енергије у дистрибутивни систем по систему купац – произвођач  за сопствене  потребе, на катастарскoj парцели број 13434 у КО Смедерево,  на територији Смедeрева

   Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 14.02. до 24.02.2024. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content