Обавештење о поднетом захтеву

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево

О Б А В Е Ш Т А В А

jавностда је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2,поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – Реконструкција постојеће базнe станице мобилне телефоније „Скобаљ“ SD34, SDU34, SDL34, SDO34, SDJ34 на делу катастарске парцеле бр. 3491 КО Скобаљ.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд  06.03. до 16.03.2024. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content