Обавештење о поднетом захтеву

Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016,  95/2018-др. закон и 35/2023) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање  дозволе за складиштење и третман-поновно искоришћење неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.4.2024. године, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.Beograd (матични број 21203980), поднеo Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман-поновно искоришћење неопасног отпада на постројењу за синтеровање 180m3 (Нова Агломерација), у Огранку Смедерево, Радинац-Смедерево, на локацији на катастарским парцелама број 2571/1, 2571/54 и 2571/63 КО Радинац, заведен на писарници Градске управе града Смедеревa под бројем 382-7/2024-11. Локација постројења је ифраструктурно опремљена за планиране активности управљања неопасним отпадом. Дефинисне R ознаке у постројњеу су R4 и R13.

Рок за достављање мишљења и предлога је 18.05.2024. године, на e-mail: ekologija@ smederevo.ls.gov.rs.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине, Градске управе града Смедерева, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова


Изаберите језик »
Skip to content