Обавештење о поднетом захтеву

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

jавност да је носилац пројекта А1 SRBIJA doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  за Пројекат – радио базнa станицa ,,BA1594_01 SD_Smederevo_indzona_severˮ, GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100, ул. Шалиначка бб (ДИС маркет), на катастарској парцели број 233/50 К.О. Смедерево.

 Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд  24.04. до 04.05.2024. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content