Обавештење о поднетом захтеву

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево

О Б А В Е Ш Т А В А

 jавност да је носилац пројекта Милица Баровић Сантрач, улица Трифуна Ђукића 12, Смедерево, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – Пољопривредни објекатстаја  на катастарскoj парцели број 493/26  КО Смедерево.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 15.05. до 25.05.2024. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content