Oбавештење о поднетом захтеву

Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016,  95/2018-др. закон и 35/2023) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за обнављање интегралне дозволе за складиштење и третман-поновно искоришћење неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 23.5.2024. године, оператер HARSCO METALS doo Смедерево, Радинац (матични број 17535145), поднеo je захтев за обнављање дозволе за складиштење и третман-поновно искоришћење неопасног отпада, регистарског броја 54, на локацији катастарских парцела број 2571/11, 2571/12, 2571/14 и 2571/1 све у КО Радинац, заведен под бројем број 382-10/2024-11.

Делатност управљања отпадом ће се обављати у оквиру постојеће инфраструктуре  на наведеним катастарским парцелама.

Рок за достављање мишљења и предлога је 23.06.2024. године, на e-mail: ekologija@ smederevo.ls.gov.rs.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.


Изаберите језик »
Skip to content