Обавештење о поднетом захтеву

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе Смедерево

О Б А В Е Ш Т А В А

 jавност да је носилац пројекта VICTORY ELECTRIC d.o.o. SMEDEREVO, Шалиначка 86, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за Пројекат – ,,Адаптација постојећег индустријског објекта за производњу металне галантерије“на катастарској парцели број 223/68 КО Смедерево.

 Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 18.10. до 28.10.2023. године, у времену од 12 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за предметни пројекат овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content