Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину

На основу члана 14. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је носилац пројекта А1 SRBIJA doo Beograd, Милутина Миланковића 1ж, поднео захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат – реконструкција радио базне станице мобилне телефоније “СД_ Смедерево_2“ – BA 1023_02“ на кат.парц. бр. 8329/1 КО Смедерево, на стамбеној згради у улици Ђуре Даничића бр. 88, у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 28.6. до 13.7.2023. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 15 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одређивање обима и садржаја  ажуриране студије о процени утицаја  на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content