Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину

На основу члана 14. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

jавност да је носилац пројекта Телеком Србија ад, Таковска 2, поднео захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије на животну средину за Пројекат – радио базна станице мобилне телефоније ,,SD47, SDU47, SDL47, SDO47 и SDJ47 – SD-Djure Daničićaˮ на катастарској парцели број 8329/1 КО Смедерево, нa равном крову стамбене зграде у улици Ђуре Даничића бр.96-98, у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 28.6. до 13.7.2023. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 15 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content