Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја cтудије о процени утицаја на животну средину

На основу члана 14. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

jавност да је носилац пројекта ,,МЕТАЛ ЕКО СИСТЕМ“ Д.О.О. Јагодинa, Пут кнеза Михајла 9, поднео захтев за одређивње обима и садржаја cтудије о процени утицаја на животну средину за Пројекат: ,,Постројење за управљање неопасним отпадом ,,Метал еко систем“ на катастарској парцели број  4090 КО Радинац, у Смедереву“.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 28.6. до 13.7.2023. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 15 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одређивње обима и садржаја cтудије о процени утицаја на животну средину  за предметни Пројекат, овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content