Обавештење о поднетом захтеву

основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.135/2004 и 36/2009),Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

jавностда је носилац пројекта Телеком Србија ад Београд, Таковска 2, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за  Пројекат – радио базнa станицa ,,SD/10 SDU/10 SDL/10 SDO/10 SDJ/10 – SD-Centarˮ у ул. Димитрија Давидовића бр.13, на кат.парцели 1954/1 К.О. Смедерево.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама надлежног органа у Смедереву, Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 25.7. до 14.8.2023. године, у времену од 10 до 14 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе града Смедерева, Омладинска 1,  дана 14.8.2023. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.


Изаберите језик »
Skip to content