Обавештење о подношењу захтева

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

jавност да је носилац пројекта  Virom group dooМилошев Кладенац 16 Б, Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат – ,,Складиште угља на локацији катастарских парцела 1546/1. 1542/1, 1545/1, 1544/1, 1541/4, 1542/3, 1543/2, 1545/2, 1546/4 и 1528 КО Враново“.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 15.11. до 25.11.2023. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања,  доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом надлежном органу.


Изаберите језик »
Skip to content