Обавештење о подношењу захтева

Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016,  95/2018-др. закон и 35/2023) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за обнављање дозволе за управљање отпадом

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.3.2024. године, KAPPA STAR RECYCLING doo Umka, Тринаестог октобра 1, Београд (матични број 20599685), поднеo Захтев за обнављање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, бр.501-188/2014-05 од 07.05.2014.год. регистарског броја 53, на локацији катастарске парцеле 464/14 КО Смедерево, заведеним на писарници Градске управе града Смедеревa под бројем 382-2/2024-11.

Делатност управљања отпадом (складиштење неопасног отпада) ће се обављати у оквиру постојеће инфраструктуре  на катастарској парцели број 464/14 КО Смедерево.

Рок за достављање мишљења и предлога је 25.04.2024. године, на e-mail: ekologija@smederevo.ls.gov.rs.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.


Изаберите језик »
Skip to content