Обавештење о пријему захтева за измену дозволе

Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016,  95/2018-др. закон и 35/2023) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену дозволе за третман- складиштење неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 05.07.2023. године, оператерпостројења Привредно друштво за производњу и промет EURO-METAL B&B doo, матични број 20961902, поднеo Захтев за измену и допуну дозволе за третман -складиштење неопасног отпада, на локацији дела кат.парцеле 5224/1 КО Осипаоница,  број 501-16/2023-11 од 05.07.2023.год.

Измена се односи на проширење капацитета регистрованог постројења узимањем у закуп дела пословног објекта-производне хале (600м²) која ће се користити за потребе обављања предметне делатности предузећа, а допуна на увођење неопасног отпада инд. броја 15 01 04- метална амбалажа, који ће се третирати.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30.08.2023. године, на e-mail: ekologija@ smederevo.ls.gov.rs. Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова


Изаберите језик »
Skip to content