Обавештење o донетом решењу

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“ бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-27/2023-11 од 25.10.2023. године, да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Складиштење неопасног отпада на локацији кп 2603/6 и кп 2603/7 КО Враново, носиоца пројекта DU Integral plus doo, Смедерево, Кајмакчаланска 8.

             Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину “Службени гласник РС“, број 114/2008) под тачком 14. “Остали пројекти“ подтачка 2. “Постројења за управљање отпадом“.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.


Изаберите језик »
Skip to content