План развоја града Смедерева

Град Смедерево је 9. јуна 2022. године, запопочео процес израде Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године.

План развоја јединице локалне самоуправе у складу са Законом о планском систему РС (ЗоПС) представља плански документ највишег значаја за ниво градова и општина у Републици Србији.

 Доношењем ЗоПС 2018. године успостављен је нови регулаторни оквир који обезбеђује синхронизован приступ планирању од републичког, преко покрајинског, до локалног нивоа управљања.

План развоја града Смедерева представља кровни плански документ за ЈЛС Смедерево, који се у овом планском циклусу по први пут доноси у складу са новом регулативом, а на основу кога ће се доносити други плански акти као што су стратегије, акциони планови, средњорочни планови и др.

У циљу добијања подршке за унапређење својих капацитета и израду што квалитетнијег и свеобухватнијег Плана развоја града Смедерева, Град Смедерево је конкурисао на јавни позив за пројекат „Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја“.

Нови плански циклус започет је доношењем Одлуке о приступању изради Плана развоја града Смедерева за период за период од 2022. до 2029. године, на 9. седници Скупштине Града Смедерева одржане  8. октобра 2021. године, а објављене у Службеном листу града Смедерева број 6/2021.

На основу ове Одлуке, градоначелник је донео Решење о образовању Радне групе за координацију процеса израде Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године, која сачињава 32 представника градске управе, са конкретним надлежностима у управљању и координацији планским процесом.

28. октобра 2022. године одржан је I Партнерски форум коме су присустовали градоначелник града Смедерева, представници локалне самоуправе, школа и установа културе, јавних предузећа, невладних организација, предузетника, привредника и удружења и представници локалних медија.

Приоритетне области у развоју Града Смедерева у наредном планском периоду су:

  • Урбанизам, развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре и заштита животне средине,
  • Друштвени развој,
  • Економски развој,
  • Туризам

У складу са приоритетним областима формирање су тематске радне групе решењем градоначелника, које су се састале 8. децембра 2022. године и на истом разматрале предности и недостатке из својих области.

Одлука о приступању изради Плана развоја

Решење о образовању радне групе

Измена Решења о образовању радне групе

Решење о формирању тематских радних група

Измена Решења о формирању тематских радних група

Презентација 1 Партнетски форум

Извештај 1 Партнерски форум

Израда Плана развоја се финансира из средстава Немачко – српске развојне сарадње у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“ који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.

ДРУГИ ОН-ЛАЈН ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ

План развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године

У периоду од 26. априла до 4. маја 2023. године на сајту града Смедерева (www.smederevo.ls.gov.rs) одржаће се II он-лајн Партнерски форум за потребе израде Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године.

Документа која су предмет разматрања II он-лајн Партнерског форума су:

Овим путем позивамо све заинтересоване да погледају горе поменута документа и своје предлоге и сугестије пошаљу до 4. маја 2023. године на следеће електронске адресе:

ler.gusd@gmail.com

slavica.milovanovic@smederevo.ls.gov.rs

darko.radojkovic@smederevo.ls.gov.rs

Документа су израђена на основу свих доступних статистичких података, предлога чланова тематских радних група и анализе спроведених анкета.

Надамо се да ћете бити у прилици да посветите део свог времена и да на квалитетан начин помогнете процес израде Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године!

Извештај са II Партнерског форума

ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ

ГРАЂАНИМА, УДРУЖЕЊИМА, СТРУЧНОЈ И ОСТАЛОЈ ЈАВНОСТИ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ЗА ПЕРИОД ОД 2022. до 2029. ГОДИНЕ

Нацрт Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године биће предмет јавне расправе у периоду од 15.5.2023. до 5.6.2023. године

Отворени састанак представника надлежних органа и служби Градске управе града Смедерева са заинтересованим грађанима, привредницима, представницима удружења грађана и средствима јавног информисања биће одржан у понедељак, 29. маја 2023. године у Скупштинској сали града Смедерева са почетком у 12 часова

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари грађана, удружења и стручне јавности односно свих заинтересованих могу се доставити Градској управи града Смедерева путем:

-електронске поште на е-адресе: slavica.milovanovic@smederevo.ls.gov.rs darko.radojkovic@smederevo.ls.gov.rs и ler.gusd@gmail.com или

-поште на адресу: Градска управа Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево, са напоменом „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године“, најкасније до 5.6.2023. године до 10 часова

Сугестије, предлоге и примедбе доставити на Обрасцу,

Агенда отвореног састанка јавне расправе Место одржавања: Скупштинска сала града Смедерева Време одржавања: 29.5.2023 у 12 часова
 
12.00-12.15Презентација Плана развоја града Смедерева
12.15-13.00Јавна расправа учесника
13.00-13.15Закључак отвореног састанка

Јавна расправа у поступку израде Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године спроводи се у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2018), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. Закон) и Статутом града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019, пречишћен текст).

Извештај о спроведеној јавној расправи биће постављен на званичној интернет страни Града Смедерева у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе.

С поштовањем,

Радна група  за координацију

процеса израде Плана развоја града Смедерева

за период од 2022. до 2029. године

Обавештење за јавну расправу

Извештај о спроведеној јавној расправи на предлог Нацрта Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године

Одлука о усвајању Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године

План развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године


Изаберите језик »
Skip to content