Саопштење

На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 92. став 4. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и Одлуке о распуштању Скупштине града Смедерева и образовању Привременог органа града Смедерева („Службени гласник Републике Србије“, број 94/2023), 

Привремени орган града Смедерева је на 4. седници одржаној 13. новембра 2023. године, донео следећа акта:

 • Закључак којим се усваја Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2023. године
 • Одлуку о отуђењу покретних ствари у јавној својини града Смедерева-16279 светиљки (инсталација), насталих реализацијом Уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Смедерева, број 400-11867/2021-09 од 23.12.2021. године из јавне својине града Смедерева
 • Одлуку о прихватању преноса права јавне својине над покретним стварима
 • Закључке којима се Јавном комуналном предузећу Водовод Смедерево одобравају  новчана средства на име финансирања набавке „Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК“
 • Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • Закључак којим се у складу са члановима 16. и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике Србије“, број 14/2022), одобравају средства политичким субјектима који су освојили мандате одборника у Скупштини града Смедерева на изборима одржаним 21. јуна 2020. године, на име финансирања редовног рада за период 1.10-30.10.2023. године, односно до доношења Одлуке Владе Републике Србије о распуштању Скупштине града Смедерева и образовању Привременог органа града Смедерева
 • Одлуку о додели средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
 • Одлуку о додели средстава за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју
 • Одлуку о додели средстава за регресирање репродуктивног материјала у говедарству
 • Одлуку о финансирању и суфинансирању пројеката за реализацију мера и активности стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева у 2023. години
 • Решење о образовању Комисије за пословни простор и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије
 • Закључак којим се прихвата Молба за раскид Уговора о закупу пословног простора, са закупцем VLADANOM DRAGUTINOVIĆEM PR, TRGOVINSKA RADNJA SD PRO-METAL, SMEDEREVO
 • Одлуку о давању у закуп пословног простора-локала број 5, у Улици Карађорђевој број 7 у Смедереву, закупцима Удружењу „Организација особа са ампутираним екстремитетима Смедерево“ и Спортском удружењу Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом „ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ“
 • Одлуку о давању у закуп пословног простора који се налази у делу објекта намењеном за културно-уметничку делатност и забаву (сала у анексу дома), у Улици Петријевска број 4 у Смедереву, закупцу Спортском удружењу-СПОРТСКО АТЛЕТСКО УДРУЖЕЊЕ „ВЕКИ СД“, са седиштем у Смедереву у Улици Бошка Бухе број 26

Акта за које је предвиђено објављивање у „Службеном листу града Смедерева“, биће објављена у броју 6/2023.


Изаберите језик »
Skip to content