Контролне листе – комунална инспекција

OДЛУКА O ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
KЛ1 Одржавање јавних паркиралишта, обавезе комуналног предузећа
KЛ2 Коришћење јавних паркиралишта, обавеза корисника
KЛ3 Заштита јавних паркиралишта, обавеза корисника
KЛ4 Уклањање возила, обавеза комуналног предузећа

OДЛУКА О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Услови и начин обављања димничарских услуга
KЛ2 Права и обавеза пружаоца димничарских услуга
KЛ3 Права и обавеза корисника димничарских услуга

OДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Привремени, монтажни пословни објекти
KЛ2 Излагање робе испред продајних објеката
KЛ3 Постаљање баште испред угоститељских објеката
KЛ4 Истовар и смештај грађевинског, огревног и другог материјала
KЛ5 Раскопавање јавних површина

OДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Прихватилиште за напуштене и изгубљене животиње
KЛ2 Уклањање и транспорт лешева животиња
KЛ3 Мере за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама

OДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Преузимање и превоз посмртних остатака, обавеза вршиоца комуналне делатности
KЛ2 Чување посмртних остатака и сахрањивање, обавеза вршиоца комуналне делатности

OДЛУКА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Функционисање јавног осветљења, дужности вршиоца комуналне делатности
KЛ2 Одржавање јавног осветљења, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ3 Заштита јавног осветљења

OДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Постављање и одржавање средстава за оглашавање на јавним површинама
KЛ2 Постављање и одржавање средстава за оглашавање на другим површинама и површинама објеката

OДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Уређење јавних зелених површина
KЛ2 Одржавање јавних зелених површина, обавеза вршиоца комуналне делатности
KЛ3 Заштита јавних зелених површина

OДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Заштита површина јавне намене и површина у јавном коришћењу
KЛ2 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ3 Уклањање снега са јавних површина
KЛ4 Прикупљање и одвожење комуналног отпада
KЛ5 Одржавање јавних тоалета
KЛ6 Одржавање јавних чесама и фонтана

OДЛУКА О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА
KЛ1 Одржавање кућног реда у згради, обавезе Скупштине зграде
KЛ2 Oдржавање кућног реда у згради, обавезе станара зграде
KЛ3 Извођење грађевинских радова у згради, обавезе извођача радова

OДЛУКА О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ОТПАДНИХ БОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Одвођење отпадних вода, обавеза комуналног предузећа
KЛ2 Oдржавање градске канализације, обавезе комуналног предузећа
KЛ3 Одржавање кућних канализационих инсталација, обавезе корисника

OДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Дистрибуција воде за пиће, обавезе комуналног предузећа
KЛ2 Одржавање градског водовода, обавезе комуналног предузећа
KЛ3 Одржавање кућних водоводних инсталација, обавезе корисника

OДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ГРАДА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
KЛ1 Снабдевање града топлотном енергијом, обавезе јавног предузећа
KЛ2 Снабдевање града топлотном енергијом, обавезе корисника

OДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Сахрањивање, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ2 Eксхумација, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ3 Кремирање, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ4 Уређење гробаља, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ5 Oдржавање гробаља, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ6 Oдржавање гробних места, обавезе корисника
KЛ7 Извођење радова на гробљу, обавезе извођача радова
KЛ8 Заштита гробља

OДЛУКА О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Изношење комуналног отпада, обавезе даваоца услуге
KЛ2 Депоновање комуналног отпада, обавезе даваоца услугe
KЛ3 Изношење комуналног отпада, обавезе корисника услугe

OДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
KЛ1 Уређење пијаце, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ2 Oдржавање пијаце, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ3 Kоришћење пијаце, обавезе вршиоца комуналне делатности
KЛ4 Коришћење и одржавање пијаце, обавезе корисника
KЛ5 Заштита пијаце

OДЛУКА О УСЛОВИМА ДРЖАЊА ПОСРТУПАЊА И ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
KЛ1 Прихватилиште за псе и мачке
KЛ2 Држање паса и мачака, обавезе власника
KЛ3 Држање кунића, обавезе власника
KЛ4 Држање пернате живине, обавезе власника
KЛ5 Држање голубова, обавезе власника
KЛ6 Држање копитара, папкара и нојева на подручју сеоских месних заједница, обавезе власника
KЛ7 Држање пчела до 10 кошница, обавезе власника
KЛ8 Држање пчела преко 10 кошница, обавезе власника
KЛ9 Држање пчела, неограничен број кошница, обавезе власника
KЛ10 Држање копитара, папкара и нојева на подручју градских месних заједница

OДЛУКА O РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
KЛ1 Радно време угоститељских објеката, обавезе власника
KЛ2 Радно време трговинских, занатских и других услужних објеката, обавезе власника


Изаберите језик »
Skip to content