Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?


начелник:

Горан Милентијевић

Телефон: 026/46-21-917

e-mail: 
goran.milentijevic@smederevo.ls.gov.rs


Заменик начелника:
Градска управа:


1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градско веће и Градоначелник; 
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника; 
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; 
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; 
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду; 
6) обавља стручне и административно - техничке послове за потребе рада Скупштине града, Градског већа и Градоначелника. 
Градска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса. 
Градска управа је дужна да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса. 
Градска управа је дужна да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ. 
Градска управа је дужна да у складу са законом, сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана. 
Градска управа непосредно обавља послове на основу и у оквиру Устава, закона, Статута града Смедерева, Кодекса понашања службеника и намештеника запослених у Градској управи града Смедерева и других аката града Смедерева. 
Градска управа је дужна да обавештава јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин.

*** УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ

- Правилник

- Решење

Изаберите језик »
Skip to content