Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?

Г​радско веће
Телефон: 026/462 3354
факс: 026/4621 907
e-mail: kabinet@smederevo.ls.gov.rs

 1. ДЕЈАН СТОШИЋ  - РЕСОР ПРИВРЕДЕ И БЕЗБЕДНОСТИ
 2. СНЕЖАНА РАНКОВИЋ - РЕСОР УРБАНИЗМА, КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 3. АЛЕКСАНДРА МИТИЋ - РЕСОР ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ
 4. АЛЕКСАНДРА МИЈАТОВИЋ - РЕСОР МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
 5. ИВАНА МАТЕЈИЋ - РЕСОР ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
 6. ГОРАН ПАВЛОВИЋ - РЕСОР ПОЉОПРИВРЕДЕ И АГРАРА
 7. ЈОВАН ВИДОЈЕВИЋ - РЕСОР ИНФРАСТРУКТУРЕ И ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ
 8. ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ - РЕСОР СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
 9. БОЈАН КОСТИЋ - РЕСОР ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
 10. СЛАВИША СТОШИЋ - РЕСОР ФИНАНСИЈА, ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
 11. НЕМАЊА ИВОШЕВИЋ - РЕСОР СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ


 1. ДЕЈАН СТОШИЋ-РЕСОР ПРИВРЕДЕ И БЕЗБЕДНОСТИ

Дејан Стошић, рођен је 6.1.1970. године у Смедереву.

Завршио је Основну школу „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву. Средњу техничку школу у Смедереву и дипломирао на Универзитету - „Унион Никола Тесла“ у Београду, где је стекао звање мастер економиста.

Од 1992. године до 2019. године био је директор Jugosmed d.o.o.

Од 2016. године до 2024. године био је одборник Скупштине града Смедерева.

2017. године саветник градоначелника за инвестиције, а исте године и председник ФК Смедерево 1924.

Од 2019. године до 2020. године био је заменик градоначелника града Смедерева.

2020-2022. године народни посланик Републике Србије.

Од 2022. године директор Регионалне радне јединице Пошта Србије.

Ожењен и отац једног детета.

Члан је Српске напредне странке.

 

 1. СНЕЖАНА РАНКОВИЋ- РЕСОР УРБАНИЗМА, КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Снежана Ранковић рођена је 5.1.1983. године у Смедереву.

Након завршене основне школе, завршава и средњу техничку школу у свом родном граду, на смеру електротехничар енергетике.

Своје даље усавршавање наставља на Високој техничкој школи Струковних студија, где 2009. године стиче звање струковни инжењер за енергетику.

Од 2014. године запослена је у Предузећу Електродистрибуција Србије д.о.о., Огранак Смедерево на месту водећег сарадника за подршку тржишту.

Говори енглески и шпански језик.

Одборница је у Скупштини града Смедерева у више мандата.

Удата, мајка једног детета.

Члан је Српске напредне странке.


 1. АЛЕКСАНДРА МИТИЋ-РЕСОР ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ

Рођена 14.05.1983. године у Смедереву.

Основну и средњу школу завршила је у Смедереву, Вишу школу за образовање васпитача завршила у Кикинди, дипломирала на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици, као дипломирани економиста - смер менаџмент у Сектору финансијских услуга, а на Факултету педагошких наука у Јагодини стекла звање дипломирани васпитач.

Била је приправник у Министарству финансија, Пореској управи Смедерево од 2008. до 2009. године, а тренутно запослена као васпитач у Предшколској установи „Наша радост“ у Смедереву.

Удата је и мајка двоје деце.

Била је члан Градског већа града Смедерева у периоду од 21.8.2020. до 4.6.2021. године.

Члан је Српске напредне странке.


 1. АЛЕКСАНДРА МИЈАТОВИЋ-РЕСОР МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Александра Мијатовић рођена је 3. новембра 1977. године у Смедереву.

Основну школу и Гимназију завршила је такође у Смедереву.

Завршила је Факултет пословних студија - звање дипломирани менаџер.

Запослена је у Центру за културу Смедерево као шеф маркетинга.

Удата је и мајка двоје деце.

Била је члан Градског већа града Смедерева у периоду од 29.11.2022. до 30.10.2023. године.

Члан је Српске напредне странке.

 

 1. ИВАНА МАТЕЈИЋ-РЕСОР ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

Ивана Матејић рођена је 30.5.1982. године у Панчеву.

Од 2014. године живи у Смедереву.

Дипломирала је социологију на Филизофском факултету у Београду 2008. године. 2014. године завршила је мастер социјални рад на Факултету за медије и комуникације.

Од марта 2019. године директор је Дома за смештај старих лица Смедерево.

Члан је Српске напредне странке.


 1. ГОРАН ПАВЛОВИЋ-РЕСОР ПОЉОПРИВРЕДЕ И АГРАРА

Горан Павловић рођен је 9.12.1967. године.

Завршио је Пољопривредни факултет – Универзитета у Београду.

Директор је Пољопривредне саветодавне и стручне службе Смедерево.

Члан је Српске напредне странке.


 1. ЈОВАН ВИДОЈЕВИЋ-РЕСОР ИНФРАСТРУКТУРЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Јован Видојевић рођен је 1990. године у Смедереву, где је завршио Основну школу „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву и средњу Техничку школу смер Техничар друмског саобраћаја.

2011. године уписао је Филозофски факултет Универзитета у Нишу на департману за социологију, који завршава у септембру 2015. године.

На истом факултету завршава и мастер академских студија и стиче звање мастер социолог.

Од марта 2018. године је запослен као стручни радник у Центру за социјални рад Смедерево.

Ожењен је и отац једног детета.

Члан је Српске напредне странке.


 1. ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ- РЕСОР СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Драган Ђорђевић рођен је 27.4.1984. године у Новом Саду.

Завршио је Факултет спорта и физичког васпитања.

Запослен је у Основној школи „Свети Сава“ у Смедереву и Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву, као професор физичког и здравственог васпитања.

Учесник светског првенства у футсалу са репрезентацијом Србије на Тајланду 2012. године, 35 пута играо за репрезентацију Србије.

У Смедереву живи од 2011. године.

Одборник у претходном мандату Скупштине града Смедерева.

Члан је Српске напредне странке.


 1. БОЈАН КОСТИЋ-РЕСОР ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Рођен је 10.5.1971. године у Смедереву.

Дипломирао је на Високој техничкој школи у Пожаревцу, смер инжењер електротехнике, а на Факултету за пословно-индустријски менаџмент  на Универзитету Унион у Београду стекао академски назив дипломирани менаџер.

Као електро инжењер радио је у Термоелектро ад, ЈУГО ДАНОНЕ и Железари Смедерево, а сада је запослен у Јавном предузећу Градско стамбено Смедерево, као руководилац сектора заједничких послова.

Био је одборник Скупштине града Смедерева у три мандата и заменик председника Скупштине града Смедерева.

 

 1. СЛАВИША СТОШИЋ-РЕСОР ФИНАНСИЈА, ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

Рођен је 7.11.1965. године. По занимању је дипломирани економиста. Поседује огромно стручно знање и радно искуство у области маркетинга, пословних финансија, рачуноводства и организације.

Од 1992. до 1998. године био је главни менаџер у маркетинг сектору „Сартида“ АД.

У периоду од 1998. до 2000. године обављао је дужност секретара Секретаријата за привреду, финансије и пословни простор СО Смедерево и функцију вд директора Фонда за солидарну стамбену изградњу.

Обављао је функцију директора Привредни саветник ИТ-Београд.

Запослен је у Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево.

Био је члан Градског већа града Смедерева у више мандата.

Ожењен, отац четворо деце.

Члан је Социјалистичке партије Србије.


 1. НЕМАЊА ИВОШЕВИЋ-РЕСОР СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Немања Ивошевић, рођен је 7.11.1988. године у Смедереву, где је завршио основну школу и Гимназију.

Дипломирао је 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду и стекао звање дипломираног правника.

Након стеченог услова полаже правосудни испит и уписује се у адвокатуру, где наставља породичну традицију бављења адвокатском делатношћу.

Живи у Смедереву, ожењен је супругом Иваном и има двоје деце, Јакова и Атанасија.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Био је члан Градског већа града Смедерева у периоду од 29.6.2022. до 30.10.2023. године.

Течно говори енглески језик.

Члан је Социјалистичке партије Србије.НАДЛЕЖНОСТИ

Градско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, овим статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе;
8) доноси закључак о покретању поступка и по спроведеном поступку одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини града Смедерева;
9) доноси одлуку о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач, за упис права својине у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима;
10) доноси одлуку о преносу јавне својине града Смедерева, на другог носиоца права јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену;
11) доноси одлуку о давању непокретности у јавној својини града Смедерева на коришћење, као и одлуке о одузимању и престанку коришћења;
12) врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима Града

Изаберите језик »
Skip to content