Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?

Г​радско веће
Телефон: 026/462 3354
факс: 026/4621 907
e-mail: kabinet@smederevo.ls.gov.rs

 • Саша Бранежац - ресор спорта и омладине
 • Часлав Илић - ресор јавних предузећа
 • Стефан Јовчић - ресор саобраћаја и безбедности
 • Маја Ћирковић - ресор културе, туризма и информисања
 • Миша Ивковић - ресор просвете и популационе политике
 • Јована Лукић - ресор пољопривреде и руралног развоја
 • Дејан Миленковић - ресор месних заједница и инфраструктуре
 • Милош Томовић - ресор урбанизма, комуналних делатности и заштите животне средине
 • Славиша Стошић - ресор финансија
 • Немања Ивошевић - ресор социјалне заштите
 • Александра Мијатовић - ресор за бригу о породици

НАДЛЕЖНОСТИ

Градско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, овим статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе;
8) доноси закључак о покретању поступка и по спроведеном поступку одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини града Смедерева;
9) доноси одлуку о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач, за упис права својине у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима;
10) доноси одлуку о преносу јавне својине града Смедерева, на другог носиоца права јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену;
11) доноси одлуку о давању непокретности у јавној својини града Смедерева на коришћење, као и одлуке о одузимању и престанку коришћења;
12) врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима Града

Изаберите језик »
Skip to content