Стратегија развоја урбаног подручја Града Смедерева

Град Смедерево је потписивањем Меморандума о разумевању са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге 9. јуна 2022. године приступио процесу израде Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева.

Стратегија развоја урбаног подручја је плански документ развоја у складу са правилима Европске уније.

Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани правци развоја Републике Србије и Европске уније и града Смедерева, кроз сагледавање Европских, националних и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројекта који се реализују у Смедереву.

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на унапређењу социјалних, економских, климатских, културних и просторних аспекатa развоја, као и аспеката животне средине. Посебна пажња се посвећује проналаску решења за аспекте животне средине и климатске изазове, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе, те подстицање развоја урбаних подручја. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Процес израде Стратегије подразумева следеће фазе:

а. Израда анализе стања/SWОТ анализе и идентификација потреба и потенцијала;

б. Дефинисање визије, циљева, пакета мера, усклађених са циљевима из хијерархијски надређених аката стратешког планирања;

в. Идентификација приоритетних пројеката;

г. Дефинисање приоритетних подручја интервенције;

д. Дефинисање управљачког механизма за спровођење Стратегије;

ђ. Спровођење Стратегије

1. Институционални оквир за израду Стратегије

На 14. седници Скупштине града Смедерева, одржаној 29. јуна 2022. године усвојена је Одлука о приступању изради Стратегије урбаног подручја града Смедерева, чиме су и формално започете активности на изради Стратегије.

2. Територијални обухват Урбано подручје ширег центра Смедерева.

Обухват СУД Смедерево

Кроз процес израде Стратегије промовише се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања, и партнерство међу институцијама.

Током израде Стратегије организују се тематски округли столови, радионице, форуми за стручне и јавне расправе, на којима се усаглашавају предложена решења. У њихов рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање јавности.

Организација тематских округлих столова

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева, одржани су 6. и 7. марта 2023. године, у просторијама Управе града Смедерева. Уз учешће свих релевантних актера и заинтересованих страна, дискусија је обухватила следеће теме:

  • Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој предела, одрживи туризам и јачање урбано-руралних веза
  • Енергија (чиста и праведна), зелена и плава улагања, ублажавање и прилагођавање климатских промена, спречавање и управљање ризицима, одржива и мултимодална урбана мобилност
  • Економски развој (иновативна, паметна, нискоугљенична и циркуларна економија)
  • Друштвено благостање – запошљавање, образовање, становање, социјална и здравствена заштита, култура, социо-економска укљученост и интеграције, социјалне иновације
  • Управљање развојем

Учесницима/цама округлог стола су презентовани резултати контекстуалне анализе као и резултати прелиминарне SWOT анализе и предлога потреба, док је током другог дела сесије свака тематска област појединачно дискутована са учесницима округлог стола и том приликом су потврђени налази SWOT анализе и предлога потреба али и прикупљени додатни подаци и сугестије за допуну анализе.

Округли столови су организовани како би различити заинтересовани субјекти, представници институција и појединци, могли равноправно да дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да договором дођу до заједничких решења. Кроз овакав партиципативни приступ, дефинисана решења добијају на квалитету и стичу подршку шире заједнице.

Радионица-за дефинисање циљева и мера у процесу израде Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева Радионица на којој ће се представити консолидовани резултати SWOT анализа и потреба по тематским областима и дефинисати појединачни циљеви и мере, такође по тематским областима, одржаће се 20. априла 2023. године у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево (зграда Монопола), Горанска бб

Агенда Радионице

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај је искључива одговорност града Смедерева и не одржава нужно ставове Европске уније.

Радионица за дефинисање циљева и мера

Радионица посвећена дефинисању циљева и мера одржана је 20. априла 2023. године. Циљ радионице је био да се у оквиру пет тематских области Стратегије презентује SWOT анализа и предлози потреба, који су консолидовани након тематских округлих столова, затим да се дефинишу општи и специфични циљеви, као и одговарајуће мере. Поред тога, учесници су радили на идентификацији пројектних идеја по тематским областима.

Радионици су присуствовали чланови Радне групе за израду Стратегије, као и представници институција, установа, организација цивилног друштва и остали релевантни актери и заинтересоване стране.


Изаберите језик »
Skip to content