Стратегија развоја урбаног подручја Града Смедерева

Град Смедерево је потписивањем Меморандума о разумевању са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге 9. јуна 2022. године приступио процесу израде Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева.

Стратегија развоја урбаног подручја је плански документ развоја у складу са правилима Европске уније.

Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани правци развоја Републике Србије и Европске уније и града Смедерева, кроз сагледавање Европских, националних и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројекта који се реализују у Смедереву.

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на унапређењу социјалних, економских, климатских, културних и просторних аспекатa развоја, као и аспеката животне средине. Посебна пажња се посвећује проналаску решења за аспекте животне средине и климатске изазове, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе, те подстицање развоја урбаних подручја. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Процес израде Стратегије подразумева следеће фазе:

а. Израда анализе стања/SWОТ анализе и идентификација потреба и потенцијала;

б. Дефинисање визије, циљева, пакета мера, усклађених са циљевима из хијерархијски надређених аката стратешког планирања;

в. Идентификација приоритетних пројеката;

г. Дефинисање приоритетних подручја интервенције;

д. Дефинисање управљачког механизма за спровођење Стратегије;

ђ. Спровођење Стратегије

1. Институционални оквир за израду Стратегије

На 14. седници Скупштине града Смедерева, одржаној 29. јуна 2022. године усвојена је Одлука о приступању изради Стратегије урбаног подручја града Смедерева, чиме су и формално започете активности на изради Стратегије.

2. Територијални обухват Урбано подручје ширег центра Смедерева.

Обухват СУД Смедерево

Кроз процес израде Стратегије промовише се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања, и партнерство међу институцијама.

Током израде Стратегије организују се тематски округли столови, радионице, форуми за стручне и јавне расправе, на којима се усаглашавају предложена решења. У њихов рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање јавности.

Организација тематских округлих столова

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева, одржани су 6. и 7. марта 2023. године, у просторијама Управе града Смедерева. Уз учешће свих релевантних актера и заинтересованих страна, дискусија је обухватила следеће теме:

  • Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој предела, одрживи туризам и јачање урбано-руралних веза
  • Енергија (чиста и праведна), зелена и плава улагања, ублажавање и прилагођавање климатских промена, спречавање и управљање ризицима, одржива и мултимодална урбана мобилност
  • Економски развој (иновативна, паметна, нискоугљенична и циркуларна економија)
  • Друштвено благостање – запошљавање, образовање, становање, социјална и здравствена заштита, култура, социо-економска укљученост и интеграције, социјалне иновације
  • Управљање развојем

Учесницима/цама округлог стола су презентовани резултати контекстуалне анализе као и резултати прелиминарне SWOT анализе и предлога потреба, док је током другог дела сесије свака тематска област појединачно дискутована са учесницима округлог стола и том приликом су потврђени налази SWOT анализе и предлога потреба али и прикупљени додатни подаци и сугестије за допуну анализе.

Округли столови су организовани како би различити заинтересовани субјекти, представници институција и појединци, могли равноправно да дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да договором дођу до заједничких решења. Кроз овакав партиципативни приступ, дефинисана решења добијају на квалитету и стичу подршку шире заједнице.

Радионица-за дефинисање циљева и мера у процесу израде Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева Радионица на којој ће се представити консолидовани резултати SWOT анализа и потреба по тематским областима и дефинисати појединачни циљеви и мере, такође по тематским областима, одржаће се 20. априла 2023. године у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево (зграда Монопола), Горанска бб

Агенда Радионице

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај је искључива одговорност града Смедерева и не одржава нужно ставове Европске уније.

Радионица за дефинисање циљева и мера

Радионица посвећена дефинисању циљева и мера одржана је 20. априла 2023. године. Циљ радионице је био да се у оквиру пет тематских области Стратегије презентује SWOT анализа и предлози потреба, који су консолидовани након тематских округлих столова, затим да се дефинишу општи и специфични циљеви, као и одговарајуће мере. Поред тога, учесници су радили на идентификацији пројектних идеја по тематским областима.

Радионици су присуствовали чланови Радне групе за израду Стратегије, као и представници институција, установа, организација цивилног друштва и остали релевантни актери и заинтересоване стране.

ЈАВНИ ФОРУМ

У оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева 01. јуна 2023. године одржан је Јавни форум за дефинисање визије и пројектних идеја.

Јавни форум је одржан у Великом холу Центра за културу Смедерево.

У раду на Јавном форуму учествовали су, поред чланова Радне групе за израду Стратегије и експертског тима ЕУ ПРО Плус програма, и представници Делегације Европске уније у Србији, на челу са Мартином Клаукеом, шефом Операција II Делегације ЕУ у Србији, Градоначелник града Смедерева, Јован Беч са сарадницама, као и представници институција и организација, јавног, приватног и цивилног сектора и заинтересована јавност.

У оквиру Јавног форума организована је изложба и представљени су резултати Ликовног конкурса са темом “Мој град у будућности“, који је за ученике 7. разреда спровео ЕУ ПРО Плус тим у сарадњи са две основне школе у Смедереву – ОШ “Др Јован Цвијић“ и ОШ “Свети Сава“. На конкурсу је учествовало укупно 47 ученика, а након гласања у коме су учествовали сви учесници Јавног форума, додељене су награде и захвалнице ученицима који су учествовали на конкурсу.

РАДИОНИЦА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОДРУЧЈА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА

Радионица за дефинисање приоритетних подручја интервенције и стратешких пројеката, као део процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева, одржана је 27. јула 2023. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

У раду на Радионици учествовали су чланови Радне групе за израду Стратегије, чланови експертског тима ЕУ ПРО Плус програма, представници јавних предузећа, институција, организација цивилног друштва.

На Радионици су чланови експертског тима представили предлоге приоритетних подручја интервенције, као као и критеријуме за приоритизацију пројеката. У раду у тематским групама учесници Радионице су утврђивали предлоге стратешких пројеката по појединачним тематским областима, а у оквиру завршног пленарног резимеа заједнички су консолидовани финални предлози стратешких пројеката за спровођење Стратегије.

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Градска управа града Смедерева – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције

објављује  

ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Градска управа града Смедерева – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције спроводи јавну расправу о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева (у даљем тексту: Стратегија развоја урбаног подручја). 

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја спроводи се у периоду од 4. до 31. октобра 2023. године. Јавна презентација Нацрта Стратегије одржаће се 26. октобра 2023. године у Скупштинској сали Градске управе града Смедерева са почетком у 11.00 часова.

Градска управа града Смедерева – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције позива представнике надлежних органа јединица локалне самоуправе, надлежних институција, организација цивилног друштва, економско-социјалних партнера, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта Стртегије развоја урбаног подручја на предвиђеном обрасцу који се може преузети са званичне интернет странице Града Смедерева, на следећу електронску адресу: vladislava.zristovic@smederevo.ls.gov.rs    или да их упуте поштом на адресу: Градска управа града Смедерева, Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције, Омладинска 1, 11300 Смедерево. Примедбе се могу доставити до истека трајања Јавне расправе, 31. октобра 2023. године.

  • Образац за достављање примедби, предлога и сугестија [Образац]
  • Нацрт Стратегије развоја урбаног подручја [Нацрт]
  • Јавна расправа [Позив]

Ставови о поступању по примедбама и сугестијама на Нацрт Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева, достављеним током Јавне расправе [Документ]


Изаберите језик »
Skip to content